Ședință extraordinară a Consiliului Județean

Marți, 29 decembrie, ora 13.00, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Caraș-Severin cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin, pe anul 2015.

 

 1. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 4/09.01.2015 privind utilizarea excedentului bugetului local al judeţului Caraş-Severin, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 27/12.02.2015 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta, pe anul 2015, modificată.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Caraş-Severin şi al contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe trimestrul IV 2015.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului judeţului Caraş-Severin din  credite interne, pe trimestrul IV 2015.

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată  și din cota de  18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea  bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate  în baza O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea  unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea  unor acte normative, pentru susținerea  programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea  cheltuielilor privind drumurile comunale, pe anul 2016.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului real de administrare, cu titlu gratuit, asupra bunului mobil Bac de trecere Baziaș 1, conferit în favoarea S.C. EOLIANA CARAȘ S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.79/2014 privind aprobarea organigramei, a statului  funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 244/21.12.2015 privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei CORINA PASCOTĂ în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a Județului  Caraș-Severin.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 158/31.05. 2011 privind participarea judeţului Caraş-Severin la constituirea ASOCIATIEI „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România”, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Întrebări. Interpelări.