Reşiţa urcă pe locul 3 în topul municipiilor din Regiunea Vest! La finanţări europene cu dedicaţie!

Ieri s-a înregistrat o premieră regională a ultimilor ani. Caraş-Severinul, prin municipiul Reşiţa, reprezentat de primarul Nelu Popa, nu s-a mai aflat pe ultimul loc din Regiunea Vest. Dar nu neapărat datorită realizărilor, ci posibilităţii de finanţare nerambursabilă a unor proiecte de dezvoltare urbană.

La sediul din Timişoara al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), a avut loc ieri semnarea celor 4 acorduri de delegare a atribuţiei de selectare strategică a proiectelor propuse spre finanțare în cadrul axei prioritare 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile a Regio-Programul Operaţional Regional (Regio-POR) 2014–2020. Aceste atribuții au fost delegate primăriilor din reședințele de județ ale Regiunii Vest – Arad, Deva, Reșița și Timișoara. Acordurile de delegare, cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, au fost semnate de către cei patru primari: Gheorghe Falcă, Mircia Muntean, Nelu Popa, respectiv Nicolae Robu. Au participat, de asemenea, reprezentanți ai ADR Vest, organizația având rolul de Organism Intermediar pentru Regio-POR la nivelul Regiunii Vest.

„Semnarea celor 4 acorduri de delegare este o etapă necesară în vederea constituirii Autorităților Urbane, o precondiție pentru accesarea finanțărilor dedicate dezvoltării urbane durabile din cadrul Regio-POR 2014-2020, în contextul noilor regulamente europene. Autoritățile urbane constituite în cadrul primăriilor vor avea un statut similar Organismelor Intermediare, urmând a fi acreditate și auditate pentru atribuția delegată. Ele vor trebui să elaboreze și să utilizeze proceduri de selecție a proiectelor. Astfel, Autoritățile Urbane din cadrul primăriilor reședințelor de județ vor selecta și prioritiza proiectele pentru care solicită finanțare nerambursabilă prin axa prioritară 4 – Dezvoltare Urbană Durabilă a Regio-POR 2014-2020. Sunt 150 de milioane de euro care vor fi împărțite între cele patru orașe, se pot realiza anumite ajustări în anumite limite, foarte fine. Pentru implementarea deciziei se constituie o autoritate urbană în primării, acestea vor stabili o listă de proiecte evaluate strategic. La ADR va ajunge doar o listă cu proiecte, decizia va fi la nivel de primărie“, a explicat Sorin Maxim, directorul ADR Vest.

Bugetul disponibil pentru Regiunea Vest este de 150,37 milioane euro. Fiecare municipiu reședință de județ din regiune dispune de alocări financiare predeterminate: Timişoara – 55,87 milioane euro, Arad – 38,87 milioane euro, Reşiţa – 28,89 milioane euro, Deva – 26,72 milioane euro.

Suma de 28,89 milioane de euro alocată municipiului Reşiţa este distribuită după cum urmează: 23,47 milioane de euro – pentru obiectivul 4.1, diminuarea ponderii utilizării autoturismului personal prin îmbunătățirea transportului public urban de călători, crearea/modernizarea/extinderea unei rețele de trasee pentru biciclete, crearea/modernizarea unor spaţii pietonale atractive; 2,61 milioane de euro – obiectivul 4.2, reconversia/reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate din interiorul municipiilor reşedinţă de judeţ şi transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunității; 1,23 milioane de euro – obiectivul 4.3, rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone defavorizate și marginalizate din interiorul orașelor, prin asigurarea condițiilor de bază infrastructurale și pentru locuire (utilități, accesibilitate, spații publice etc.); 990 de mii de euro – obiectivul 4.4, construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe); 600 de mii de euro – obiectivul 4.5, construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).

În această perioadă, ghidurile solicitantului pentru 5 obiective specifice ale axei prioritare 4 se află în plin proces de consultare publică, cu termen limită data de 18 aprilie 2017.

Pentru a beneficia de finanțările predeterminate, municipiile trebuie să întocmească un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru proiecte depuse în cadrul obiectivului specific 4.1 și o Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană pentru proiectele depuse în cadrul tuturor celor 5 obiective specifice menționate anterior. Aceste documente strategice de planificare abordează provocările de mobilitate urbană, precum și cele economice, de mediu, climatice, demografice și sociale ale orașelor. Toate proiectele finanțate trebuie să răspundă nevoilor municipiilor și direcțiilor strategice stabilite prin documentele de planificare, informează reprezentanţii ADR Vest.