Proiect de dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 28.05.2021

Primarul municipiului Caransebeş, in temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 28.05.2021, ora 12.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. / 21.05.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.05.2021

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.05.2021.

2.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de îndată din data de 6.05.2021.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I, pentru anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de autofinantate si subventii pe trimestrul I, pentru anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL Caransebes, pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC GUGULANIA LAND SRL , pe anul 2021

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC CAZARE SI SERVICII PUBLICE SRL , pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL-COM Caransebes SRL Caransebes, pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a unei suprafețe de 1200 mp, înscris în CF nr. 35686 Caransebeș, nr. cad.35686, proprietatea Statului Român, situat în intravilanul municipiului Caransebes.

1000x100 casa brutarului

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. – Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia ,, Construire bloc locuinte pentru tineri destinate inchirierii, în municipiul Caransebes, localitatea Jupa, str. Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, regim de înălțime P+2E, 20 U.L si principalii indicatori economici.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11.- Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investitia ,, Realizare construcție anexa (cetrala termica de bloc) și racordarea imobilului nr. cad. 43166 la utilitati din municipiul Caransebes”, localitatea Jupa, str.Prof. Constantin Daicoviciu, nr.1A, regim de înălțime P+2E, 20 U.L si principalii indicatori economici.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12.- Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, cu destinatia construire locuinte pentru tineri, conform Legii nr.15/2003

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13.- Proiect de hotarare privind realizarea investitiei ,, Asigurare acces prin realizare scară exterioară cu modificare fațadă “ la imobilul situat in strada Mihai Viteazu nr.44, CF nr. 37072 -C1 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14.- Proiect de hotarare privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare pentru locuința situată în Caransebeș , str. Șesu-Roșu, bl.2 , sc.B , ap.15 , et.Parter , înscris în CF 30011-C1-U16 Păltiniș, doamnei Timpu Georgeta.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15.- Proiect de hotarare privind acordarea avizului Consiliului Local al municipiului Caransebes , pentru prestarea de servicii funerare, de catre SC SERVICII FUNERARE SRL

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

16. – Proiect de hotarare privind transformarea unor functii contractuale de muncitor necalificat de la Serviciul Public de Intretinere si Reabilitare in functii contractuale de executie de muncitor calificat in cadrul aceluiasi atelier.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

17. – Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.182 /02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

Punctul 18. – Intrebari. Interpelari.

Punctul 19.- Diverse.