Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Reșița din data de 30.09.2019

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198  alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 30 septembrie 2019, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter.

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele menționate în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail și pe suport de hârtie.

Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
 2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
 3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
 4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
 5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primaria-resita.ro.

Art. 7 -Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • Mass-media.

    P R I M A R,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

     Ioan POPA                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                         Lucian Cornel BUCUR 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIE

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2019

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 283/06.08.2019 privind aprobarea organigramei, a statului funcțiilor de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale Primăriei Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei 1. a și Anexei 2. a – Organigrama și Statul de funcții ale SC Termo Serv CET SRL, aprobate prin HCL nr. 228/24.06.2019

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezvoltării serviciilor furnizate la Centrul de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice, Club Persoane Vârstnice, Club Pensionari din cadrul Direcției de Asistență Socială, aprobarea posturilor în afara organigramei și aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al acestuia

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic pentru investiția ”Extinderea Complexului Municipal de Sport și Sănătate ”Ioan Schuster”, cu centru SPA, parcare și amenajare spații verzi, Reșița, str. Făgărașului nr. 16”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Asociația Bike Attack Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 166 din 25.04.2019 – privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice pentru obținerea atestatului de administrator de condominium și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a condominiilor la asociațiile de proprietari, retragerea/suspendarea certificatului de administrator de condominium persoană fizică/autorizație persoane juridice specializate, constituirea comisiei de atestare/autorizare

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent – reabilitarea blocului Cămin nr. 2 de locuințe sociale și demolarea blocului Cămin nr. 1 de locuințe sociale, cartier Mociur – Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Ocolul Silvic Banatul Montan RA Reșița, a imobilului identificat la poziția 11 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 276/29.07.2019

                                                                    iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a terenului în suprafață totală de 1,1016 ha compus din S1=0,9016 ha, identificată în CF nr. 43771 Reșița, nr. cadastral 43771 și S2=0,2000 ha, identificată în CF nr. 43823 Reșița, nr. cadastral 43823, către Direcția Silvică Caraș-Severin prin Ocolul Silvic Reșița, în vederea împăduririi

     iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 379 mp, din terenul cu suprafața de 2117 mp. înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română, nr. top. R201/K/4/9/2/b/1 Nr. Cad: 5599, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 379 mp. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița, teren situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 8 Reșița în vederea cumpărării terenului

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 255 mp, din terenul cu suprafața de 16755,28 mp. înscris în C.F. nr. 38 Reșița Montană, nr. top. 76/5/a/1/2/a/3/2/e/1 și schimbarea categoriei de folosință a terenului situat pe str. Vârfului 12, Reșița în vederea cumpărării terenului

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de teren de 58 mp. din suprafața totală identificată în C.F. nr. 3701, nr. top R201/o/17/1 nr. cad. 5582, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița, precum și schimbarea categoriei de folosință în vederea vânzării acestei suprafețe de teren

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unei suprafețe de 304 mp. din terenul cu suprafață totală de 44576556,33 mp., înscris în C.F. nr. 3968 Reșița Montană, nr. top 588/2/a/1/a/1/6/1/b/1/a/3/c/1/1/b/3/b/1/c/2/1/2/b/2/b/1/6/3/3/2/a/1/1, nr. cad. 6273, schimbarea categoriei de folosință și concesionarea fără licitație publică, în vederea extinderii proprietății cu construirea unui bar, str. Nedeia, FN, Reșița, către Șchiopulescu George și Șchiopulescu Corina Loredana

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de superficie asupra terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița, în suprafață de 506 mp identificat în C.F. nr. 38006 Reșița nr. Top. 38006 Câlnic, str. Bistra nr. 132 către Bonescu Florentina Delia

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către SC CCV ASTION S.R.L. a imobilelor terenuri și construcție identificate în CF nr. 45559 Reșița, nr. cadastral 45559 și în CF nr. 31333 Reșița, nr. cadastral 3212, nr. topografic R201/o/1/a

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 16/27.01.2015 privind însușirea Regulamentului aplicabil schimbului de locuințe aflate în proprietarea Statului/Municipiului Reșița, în administrarea Consiliului Local al municipiului Reșița, cu modificările și completările ulterioare

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale de anulare a accesoriilor și aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Reșița pentru contribuabilii persoane fizice care achită restanțele principale până la data de 15.12.2019

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița

               iniţiatori: Primar – Popa Ioan

   Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei Nr. 10 din H.C.L. nr. 441/2018 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2019, cu modificările și completările ulterioare

iniţiator: Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru

 1. Diverse
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor materiale și a personalului tehnic auxiliar necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, în măsura în care aceste cheltuieli nu sunt asigurate de la bugetul de stat

Iniţiatori: Primar – Ioan Popa

Viceprimari – Adrian Laurențiu Dacica

                            Gabriel Dumitru Duruț