DISPOZIŢIE privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.01.2019

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.01.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.39 alin.(1), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 29.01.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:

1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 29.01.2019.

2. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 15.01.2019.

3. -Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PAC + Proiect tehnic de executie pentru investitia ,, Reparatii/refacere si restaurare fațade la cladirea Colegiului National C.D. Loga din municipiul Caransebes”.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. – Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de administrare cu Directia Silvica Caras- Severin, Ocolul Silvic Paltinis, avand ca obiect administrarea in regim silvic a suprafetei de 353 ha, fond forestier, amplasat in unitatea administrativ teritoriala Caransebes, proprietate publica a municipiului Caransebes,

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea modalitatii de valorificare a lemnului din fondul forestier proprietate publica a municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind prelungirea pe anul 2019 a termenului contractelor de inchiriere pentru terenurile proprietate publica sau privata a municipiului Caransebes (amplasamente garaje, amplasamente chioscuri, amplasamente terase sezoniere, doar la locul exercitarii activitatii, terenuri agricole, fanete, arabil, amplasamente constructii provizorii, statii telefonie mobila -antene) si indexarea cu rata inflatiei a pretului inchirierii la reinnoirea contractelor.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7. – Proiect de hotărâre privind indexarea cu ratei inflatiei de 4,6 % a tarifelor de baza/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de inchiriere ce urmeaza a fi incheiate pe anul 2019 pentru spatiile destinate desfasurarii activitatilor comerciale, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8. – Proiect de hotărâre privind prelungirea pe anul 2019 a termenului contractelor de inchiriere pentru spatii, chioscuri, terenuri, mese, administrate de către Serviciul Public ,,Piața Gugulanilor”, cu conditia achitarii integrale a chiriei aferente anului 2018 si indexarea pretului contractelor cu 4,6% fata de prețurile aplicate la nivelul anului 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotărâre privind mentinerea in anul 2019 a pretului de inchiriere a loturilor de teren agricol din cadrul Proiectului Speranta Verde, la nivelul celui din anul 2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

10. – Proiect de hotărâre privind dezlipirea unei suprafete de teren de 3.300 mp din parcela inscrisa in nr. CF 39752 Caransebes, in suprafata de 7.873 mp, proprietatea municipiului Caransebes si trecerea din domeniul public in domeniul privat a parcelei dezlipite.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

11. – Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului a suprafeței de 10 mp de teren, inscrisa in CF 42039 Caransebes, proprietatea municipiului Caransebeș si vanzarea terenului catre coproprietarii apartamentului nr.2, din Caransebes, din strada Stefan Velovan, Bl.2, Sc.B, cu destinația construire balcon.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

12. – Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate in vederea solutionarii cererilor formulate de catre petenti pentru reapartizarea unei locuinte ANL sau a unei locuinte sociale.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

13. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

14. – Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autoturisme pentru Primărie și institutiile publice din subordine si a valoarii maxime a fondului de protocol, conform OG nr. 16/2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

15. – Proiect de hotărâre privind inscrierea în proprietatea municipiului Caransebes, domeniul privat, a parcelei de teren în suprafața de 20317 mp din în CF nr. 523 Caransebes, dezlipirea unei parcele in suprafata de 118 mp in vederea vanzarii prin licitatie publica.

Iniţiator: Bogdea Constantin Florin

Prezintă: Bogdea Constantin Florin

16- Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al municipiului Caransebes aprobat prin HCL nr. 61/29.03.2000 cu modificarile ulterioare, pana la aprobarea documentatiei de urbanism ,, Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Caransebes”, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2023, conform OUG nr.51/2018.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

17. – Proiect de hotărâre privind aprobare PUD –,, Corp C3 in regim Parter, cu destinatia de birouri, strada Calea Timisoarei, nr.3D, Caransebes ” amplasat in Caransebes, strada Calea Timisoarei, nr.3D , proiect intocmit de catre SC CUB -ART SRL Timisoara.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

18. – Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ –,, Lotizare si extindere zona de locuinte – strada Traian Doda ” amplasat in Caransebes, strada Traian Doda f.nr, proiect intocmit de catre SC 3D PROIECT ZENCONCEPT SRL,

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

19. – Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.91/28.03.2008 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport in regim de taxi si de inchiriere pe raza municipiului Caransebes

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.3

20. – Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2019-2020, în municipiul Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

21. – Proiect de hotărâre privind Strategia de dezvoltare a seriviciilor sociale la nivelul municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin pentru perioada 2019-2024.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

22. – Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr.306/29.12.2017 si HCL nr.171/28.07.2017 privind salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate si permanent al Primarului municipiului Caransebes, precum si a institutiilor si serviciilor subordonate Consiliului Local Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

23. – Proiect de hotărâre privind efectuarea în anul 2019 a celor 25 de zile de concediu de odihna ramase neefectuate, pentru Primarul municipiului Caransebes și a celor 12 zile de zile de concediu de odihna ramase neefectuate, pentru Viceprimarul municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

24. – Intrebari.Interpelari

25.- Diverse.

Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

Caransebes Data: 23.01.2019