Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.07.2019

1000x100

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.07.2019

Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.133, alin.(1), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 22.07.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarele materiale inscrise pe proiectul ordinii de zi:
1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 22.07.2019.
2.- Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 02.07.2019.
3. – Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Caransebes pe trimestrul I al anului 2019 .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4. – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC TRANSAL URBIS SRL pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren din Caransebes, zona Valea Cenchii, conform Legii nr.15/2003 si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenurilor acordat beneficiarilor care nu au realizat lucrarile de construire a locuintelor, cu revenirea la situatia anterioara in Cartea Funciara.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotărâre privind vanzarea parcelei de teren inscrise in CF nr. 42476 Caransebes nr. top. 2903/22 in suprafata de 350 mp, proprietatea municipiului Caransebes, ca teren aferent, catre proprietarul constructiei inscrise in Cartea Funciara.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr. 1

7. – Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.137/25.06.02019 in sensul rectificarii erorii materiale intervenite la art.1.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.2

8.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei contractuale de casier I de la Compartimentul verificare, ocupare, domeniul public, parcari si utilitati publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului in functia contractuala de referent IA .
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5

9.- Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , pe semestrul I al anului 2019.
Prezinta: Primarul Municipiului Caransebes

10. – Intrebari.Interpelari
11. – Diverse.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.
Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.
Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin (4) si art. 243 alin.(1) lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.