Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș din data de 16.09.2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

MUNICIPIUL CARANSEBEŞ

CONSILIUL LOCAL

DISPOZIŢIE

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa extraordinară în data de 16.09.2019, ora 15.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi anexa la prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de ședință, pe baza semnăturii.

Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

CONTRASEMNEAZĂ

PRIMAR, Felix – Cosmin Borcean

SECRETARUL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ – Ana Bratu

 

Anexa la Dispoziția nr.661/12.09.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al ședinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019

1.- Alegerea președintelui de ședința al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebes, din data de 16.09.2019.

2. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 16.09.2019.

3.- Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.08.2019.

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes si a listei de investitii pe anul 2019 .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5. – Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului ,,Serbările Caransebeșului, 2019, în perioada 19-22 septembrie 2019 de către Casa Municipală de Cultură ,,George Suru Caransebeș, în parteneriat cu Asociația Culturală ,,PORDAMPI, în Parcul Teiuș din municipiul Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

6. – Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.228/12.07.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Caransebeș și ai Primarului municipiului Caransebeș în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ de pe raza municipiului Caransebeș.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.4

7. – Proiect de hotarare privind modificarea structurii existente, completarea/actualizarea Organigramei si modificarea Statului de personal din cadrul Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes.

     Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.5