DISPOZIŢIE privind convocarea de indata a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, in data de 15.10.2021

STPT job 1000x200

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2) lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si (5) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, DISPUNE: Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 15.10.2021, ora 12.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu participarea fizica a consilierilor locali, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie. Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie. Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora. Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. Anexa la Dispozitia nr. /15.10.2021 PROIECTUL ORDINII DE ZI a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 15.10.2021 1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes pe o perioada de 3 luni. 2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 15.10.2021. 3.- Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 30.09.2021. 4.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Caransebes si a bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1 5.- Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului înscris în CF nr.44228 Caransebeș, nr.cad. 44228 ,în suprafață de 18065 mp, proprietatea municipiului Caransebeș, domeniul public, în vederea construrii unei creșe. Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes.

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/