Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Reșița

Aleșii municipali sunt convocați marți în ședință ordinară de Consiliu Local. Vezi mai jos dispoziția!

 

DISPOZIŢIA Nr. 292 din 18.02.2016
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Pentru primarul Municipiului Reşiţa, domnul viceprimar Crina Ioan,

Conform prevederilor H.C.L nr. 303/2015 privind desemnarea domnului viceprimar Crina Ioan să exercite atribuţiile/funcţiile de primar al municipiului Reşiţa;

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 23 februarie 2016, ora 1400, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Reșița pe anul 2016.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public „Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public „Direcția Impozite și Taxe”.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării avizului Consiliului Local al Municipiului Reșița privind structura organizatorică, a statului de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale „Căminului pentru Persoane Vârstnice Reșița”.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Reșița și dobândirea calității de asociat în cadrul Asociației „Ansamblul Bârzava”.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Parteneriat încheiată între municipiul Reșița, Asociația Reșița Europeană, pe de o parte, și Direcția pentru Sport și Tineret Caraș-Severin, pe de altă parte.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Municipiul Reșița și Corpul Profesional al Mediatorilor Caraș-Severin.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

10. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de colaborare dintre Asociația „Părinții LTL” a Liceului Teoretic „Traian Lalescu” și Consiliul Local Reșița prin Serviciul Public – Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

11. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de colaborare dintre Asociația de părinți a Liceului „Traian Vuia” din Reșița, Liceul „Traian Vuia” din Reșița prin Serviciul Public -Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

12. Proiect de hotărâre privind însușirea Protocolului de colaborare dintre Asociația Euroland Banat, Asociația Părinților Palatul Fermecat din Reșița, Grădinița cu Program Prelungit Palatul Fermecat din Reșița și Consiliul Local Reșița prin Serviciul Public – Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, pentru beneficiarii Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparținând Serviciului Public – „Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public „Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” și a tarifelor pentru activitatea de gestionare a depozitului de deșeuri realizate din construcții și demolări, care nu sunt încadrate ca deșeuri periculoase.
inițiator: pentru Primar –Viceprimar CRINA Ioan

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului „Str. Al. Vlahuță” din municipiul Reșița, construită în baza Autorizației nr.186/2015 cu o valoare de investiție de 126.290,37 lei și proiectare în valoare de 8184 lei, respectiv a obiectivului „Str. Zorilor”, construită în baza Autorizației nr.189/2015 cu o valoare de investiție de 219.571 lei, și proiectare în valoare de 15624 lei, precum și a obiectivului „Str. Vânătorilor”, construită în baza Autorizației nr.185/2015 cu o valoare de investiție de 188.543,48 lei și proiectare în valoare de 10044 lei, de către Serviciul Public „Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” în proprietatea publică a Municipiului Reșița și în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița”.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

17. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public „Direcția de Asistență Socială a unei cote părți în suprafață de 139 mp din spațiul situat administrativ în Reșița, str. Aleea Nuferilor f.n., fost restaurant „Goznuța”.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr.137/26.05.2015 privind constituirea Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuință, cu modificarea și completările ulterioare.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 236/2014 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiune, pentru vânzare, pentru închiriere prin licitație publică/fără licitație publică a imobilelor proprietatea Municipiului Reșița și pentru cumpărarea de imobile de către Municipiul Reșița, constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea regulamentului de funcționare, cu modificările și completările ulterioare.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

20. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 și art.2 din H.C.L. nr. 310/27.11.2015 privind aprobarea radierii dreptului de administrare în favoarea Întreprinderii Județene de Gospodărie Comunală și Locativă Caraș-Severin asupra unei suprafețe de 620 mp teren înscris în C.F. nr.38882 Reșița nr. cad. 38882, situat în Reșița str. Călărașilor nr. 4 și instituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reșița.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, aferentă anului școlar 2015-2016, de pe raza Municipiului Reșița.
iniţiatori: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan
Consilier local – Bălean Marius Mihai

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la S.C. „PIEȚE REȘIȚA” S.R.L.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației nr. P681/2013 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Reșița.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

24. Proiect de hotărâre privind mandatarea expresă a dlui Lupșa Valentin Cristian în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Reșița în Adunarea Generală a Asociaților debitorului Asociația Clubul Sportiv Caraș-Severin.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de 2093 mc masă lemnoasă propus pentru exploatare pe anul 2016, aprobarea modului de valorificare ca masă lemnoasă pe picior și aprobarea prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 329/15.12.2015 privind avizarea tarifelor pentru cele trei tipuri de tichete, pentru parcările cu bariere și pentru abonamente în baza art. 15 din Anexa nr. 2 la H.C.L nr 461 din 15.12.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate, a Regulamentului de funcționare a activității de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Reșița și a caietului de sarcini pentru concesionarea, prin licitație publică, a activității de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Reșița, cu modificările și completările ulterioare.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

27. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2, subcapitolul 3.2- Taxarea staționării prin intermediul telefoniei mobile la H.C.L nr.461/2009 privind aprobarea studiului de oportunitate, a Regulamentului de funcționare a activității de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Reșița și a caietului de sarcini pentru concesionarea, prin licitație publică, a activității de administrare a parcărilor publice cu plată din municipiul Reșița, cu modificările și completările ulterioare.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 alin.1 din H.C.L. nr. 247/22.09.2015 privind constituirea comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției, cu modificările și completările ulterioare.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

29. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr. 69/16.02.2016, formulată de Societatea ECO BAU-PARC SRL.
iniţiator: pentru Primar – Viceprimar CRINA Ioan

30. Raport de activitate 2015 – SC Piețe Reșița SRL.

31. Diverse.

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
– Mass-media.

pentru P R I M A R, A V I Z A T
Viceprimar Crina Ioan

S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel