DISPOZIŢIA Nr. 842 DIN 23.09.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198 alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

D I S P U N E:

Art. 1. – Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de 29.09.2021 ora 1400, ședință ce va avea loc în sala de ședință (la parter) a Primăriei municipiului Reșița.
Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art. 3 – Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail, prin serviciul de stocare OneDrive si pe suport de hartie.
Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primariaresita.ro.
Art. 7 -Dispoziţia se comunică:
– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
– Mass-media.

P R I M A R, CONTRASEMNEAZĂ,
POPA Ioan SECRETAR GENERAL
BUCUR Lucian Cornel

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 842/23.09.2021

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2021
iniţiator: Primar – Ioan POPA
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția ”Amenajarea parc și loc de joacă pentru copii, Municipiul Reșița, jud Caraș-Severin
iniţiator: Primar – Ioan POPA
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA SRL
iniţiator: Primar – Ioan POPA
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Reșița și Municipiul Reșița pe de o parte și Asociația World Karate Confederation
iniţiator: Primar – Ioan POPA
5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către municipiul Reșița prin Consiliul Local al municipiului Reșița a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului parte din casa Neff fiul, cu tipografie, azi locuințe și spații comerciale, situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 16, ap. 3, județul Caraș-Severin
iniţiator: Primar – Ioan POPA
6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către municipiul Reșița prin Consiliul Local al municipiului Reșița a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului parte din casa Neff fiul, cu tipografie, azi locuințe și spații comerciale, situat în municipiul Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 16, ap. 8, județul Caraș-Severin
iniţiator: Primar – Ioan POPA
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței situate în Municipiul Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 8, bl. 8, et. II, ap. 44, proprietatea privată a municipiului Reșița, către numiții Croitoru Gabriela și Croitoru Nicu, aceștia având calitatea de chiriași
iniţiator: Primar – Ioan POPA
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase fasonată la cioată ca ”lemn de foc pentru populație”, administrată de ”Ocolul Silvic Banatul Montan”
iniţiator: Primar – Ioan POPA
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract cadru de concesiune terenuri aflate în proprietatea Municipiului Reșița și administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Ioan POPA
10. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect tip – creșă pentru maxim 4 grupe/40 copii în cadrul Programului național de construcție creșe pe terenul în suprafață de 2688 mp identificat în CF nr. 47072 Reșița, nr. cad. 47072, liber de orice sarcini, situat în Reșița, județul Caraș-Severin, reprezentând domeniul public al municipiului Reșița, în vederea și pe perioada realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului de investiții
iniţiatori: Primar – Ioan POPA
Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA
11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe un termen de 10 ani, către Direcția de Asistență Socială, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în suprafață de 530 mp, înscris în C.F. nr. 33511, situat în Reșița, Piața Republicii, nr. 44, cu Construcția C2, în care-și desfășoară activitatea Centrul de Zi ABC
iniţiator: Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Reșița în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Reșița, la Clubul Școlar Reșița și la Palatul Copiilor Reșița
iniţiator: Viceprimar – Mădălina Miruna CHIOSA
13. Proiect de hotărâre privind însușirea contractului de comodat pentru Școala Gimnazială Nr. 8 Reșița a spațiului clădirii Colegiului Tehnic Cărășan – Reșița, Strada Făgărașului Nr. 10
iniţiator: Viceprimar – Mădălina Miruna CHIOSA

14. Diverse