DISPOZIŢIE de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 26 aprilie 2018

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

 Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară, pentru data de 26.04.2018, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre  de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean nr.2/09.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018, modificată.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2018.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.43/16.02.2018 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2018, modificată.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al Judeţului Caraş-Severin şi a contului de execuţie al bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 31.03.2018.

5.Proiect privind aprobarea organigramei, a statului funcţiilor de demnitate publică şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, precum și ale instituțiilor de asistență socială cu personalitate juridică.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de gardă la Spitalul Județean de Urgență Reșița.

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului Casa Avocaților, azi Bibliotecă orășenească ”Simeon Mangiuca”, cabinete medicale și locuințe, situat în Oravița,str. 1 Decembrie 1918, nr.24, județul Caraș-Severin.

9.Raport privind situația gestionării bunurilor apartinând domeniului public și privat al Județului Caraș-Severin, pe anul 2017.

10.Informare asupra serviciului datoriei publice locale a Județului Caraș-Severin.

11.Raport anual de activitate al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență ADIVEST, la 31 decembrie 2017.

12. Informare privind activitatea desfpășurată de S.C. ECOLOGICA BĂILE HERCULANE SRL, in cursul anului 2017.

13. Raport de activitate S.C Apergmin S.R.L., pe anul 2017

14.Intrebări.Interpelări.

Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în presa locală şi se comunică, prin grija Direcţiei Generale Juridice și de Administrație Publică Locală, Instituţiei Prefectului-Judeţul Caraş-Severin şi consilierilor judeţeni.

AVIZAT:

P R E Ş E D I N T E – Silviu HURDUZEU

SECRETARUL JUDEȚULUI – Darian CIOBANU

Nr.448, Data:19.04.2018

 

NOTĂ:

Prezenta dispoziție s-a publicat pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin (wwwcjcs.ro) la secțiunea Anunțuri, în data de 20.04.2018