Consiliul Local, în şedinţă ordinară!

DISPOZIŢIA Nr. 1946

din 15.09.2015

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

                 Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

D I S P U N E:

          Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 22.09.2015, ora 14 00, la Sala de şedinţă a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Instituţiei publice: „Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa”, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Public „Biblioteca Municipală Reşiţa”, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului jucătorului Chera Vlad de la Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa la Centrul de Excelenţă Timişoara.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului jucătorului Potocianu Patrick de la Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa la ACS Poli Timişoara 2.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Reşiţa nr.221 din 25.08.2015, privind aprobarea transferului jucătorului Burciu Andrei de la Instituţia Publică Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa la echipa de fotbal a Liceului Sportiv Banatul Timişoara.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a H.C.L. nr. 320/25.11.2014, privind desemnarea membrilor în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.161/30.06.2015 şi implicit rezilierea contractului de concesiune nr.13338/22.07.2015 autentificat sub nr.3193/22.07.2015 la Notar Public Popescu Rodica în condiţiile art.18 lit.f) din contract.

iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. NextCity S.A., împotriva H.C.L. nr. 188/28.07.2015, privind constatarea ca încetat de drept a contractului de concesiune nr.15475/10.11.2011 încheiat între SC VELOCITY Reşiţa S.R.L (actualmente S.C. NEXTCITY S.A.) şi Consiliul Local al Municipiului Reşiţa prin Serviciul Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea asociatului Municipiul Reşiţa cu suma de 20.000 lei la bugetul Asociaţiei Reşiţa Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al municipiului Reşiţa doamnei MIHĂIESCU IOANA.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa „post-mortem” defunctului MIRCEA CAVADIA.

 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de cooperare între localitatea Reşiţa din România şi localitatea Marijampole din Lituania.

    iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Sală de sport Colegiul Naţional Mircea Eliade”.

    iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 125 mp, identificat în C.F. nr. cadastral 40672, proprietate a Statului Român cu drept de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, str. Timişoarei, FN, pentru extinderea construcţiei existente către SC TEMPO SRL.

      iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 

 1. Raportul privind activitatea desfăşurată de S.C. „CET 2010 REŞIŢA” SRL pe anul 2015.

 

  Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin
 • Mass-media.

 

                                              A V I Z A T

 

P R I M A R,                                                           

Mihai  STEPANESCU                                             S E C R E T A R,

                                                                                    Lucian Cornel BUCUR