Consiliul Local, în şedinţă ordinară!

                                                                   DISPOZIŢIA Nr. 58

DIN   21.01.2016

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Pentru Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

          Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 26 ianuarie 2016, ora 1400, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2015.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al Municipiului Reșița pe anul 2016.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanțarea unor investiții.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare până la aprobarea bugetului pe anul 2016.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.

                                                         iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Serviciului Public – „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” de sub autoritatea Consiliului Local.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției ”Poliția Locală” a municipiului Reșița.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții și Organigrama Serviciului Public „Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 alin.1 din H.C.L. nr. 247/22.09.2015 privind constituirea comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 și art. 2 din H.C.L nr. 137/26.05.2015 privind constituirea Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuință, cu modificările și completările ulterioare.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.12 alin.1 din Anexa la HCL nr. 238/30.09.2013 privind aprobarea regulamentului de funcționare a Comisiei de analiză a solicitărilor de locuință.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Local nr.19/29.01.2013 privind aprobarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local, aprobarea Grilei de evaluare și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Evaluare și Selecționare a asociațiilor și fundațiilor pentru perioada 2013-2016.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L nr. 236/2014 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiune, pentru vânzare, pentru închiriere prin licitație publică/fără licitație publică a imobilelor proprietatea Municipiului Reșița și pentru cumpărarea de imobile de către Municipiul Reșița, constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea regulamentului de funcționare, cu modificările și completările ulterioare.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

16. Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.215/ 21.07.2009 privind aprobarea scoaterii din domeniul public și trecerea în domeniul privat al Municipiului Reșița a suprafeței de 145 mp teren, str. Bega FN, în vederea concesionării prin licitație publică pentru construirea unui sediu firmă.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

17. Proiect de hotărâre privind intabularea dreptului de proprietate publică al Municipiului Reșița asupra suprafeței de teren de 11684,64 mp, înscris în CF nr. 1750 Reșița Română, nr. top R207/29/1/1/f, str. Bega, FN.

                                                            iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

18. Proiect de hotărâre privind dezlipirea/dezmembrarea și concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 77 mp, teren aflat în domeniul public al Municipiului Reșița, identificat în CF nr. 1750 Reșița Română, nr. top R207/29/1/1/f, str. Bega, FN, pentru construire clădire birouri către domnul Năsturel Gheorghe.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

19. Proiect de hotărâre privind dezlipirea/dezmembrarea și concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 73 mp, teren aflat în domeniul public al Municipiului Reșița, identificat în CF nr. 1750 Reșița Română, nr. top R207/29/1/1/f, str. Bega, FN, pentru construire clădire birouri către domnul Fulgeanu Gheorghe.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

20. Proiect de hotărâre privind participarea asociatului Municipiul Reșița cu suma de 20.000 lei la bugetul Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița.

                                                     iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2016.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes public local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2016.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD „Construire staţie de internet wireless şi branşament electric”, în municipiul Reşiţa, extravilan Cuptoare-Secu.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Municipiului Reșița, pentru anul școlar 2016-2017.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

25. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor București –Atelierul de Confecționat Plăci cu Numere de Înmatriculare a unui spațiu din Căminul 3, camera nr. 2 parter aflate în perimetrul Colegiului Tehnic Reșița, situat administrativ în Reșița, B-dul A.I. Cuza, nr. 39, înscrisă în CF nr.42588 Reșița, nr. cad. 42588-C3.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

26. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Caraș-Severin al unor spații din Școala cu cls. I-IV cartier Câlnic, Str. Grădiște nr. 69, arondat la Colegiul Mircea Eliade din Reșița, Str. Făgărașului Nr.6, înscrisă în CF nr.40759, nr. cad.40759.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

27. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin a unui spațiu în suprafață de 134,35 mp din incinta Școlii cu cl. I-IV, cartier Doman, Str. Principală nr. 78, înscrisă în CF nr.40588 Reșița, nr. cad. C 1, nr. top. 145/a.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

28. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a 10 parcele de teren situate în Reșița, zona Lend, str. Zorilor, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință fără plată a mijlocului fix microbuz școlar tip 16+1 marca OPEL-CIBRO tip MOVANO-CIBRO ce aparține domeniului public al municipiului Reșița către Liceul Teoretic „Diaconovici-Tietz” Reșița.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L..

                                                         iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Reșița.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

32. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor, penalităților și majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2016-31.03.2016, debitele principale restante, inclusiv amenzi contravenționale, existente în sold.

                                                          iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției „Reabilitare drum de interes local spre zona turistică Secu – Municipiul Reșița”.

                                                           iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției „Legătura rutieră între Calea Timișorii și Unitatea militară în Municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin”.

                                                           iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției „Alimentare cu apă localitățile Moniom, Secu și Cuptoare din Municipiul Reșița”.

                                                             iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției „Canalizare menajeră în localitățile Secu, Cuptoare și Moniom din Municipiul Reșița”.

                                                             iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției „Canalizare menajeră în localitatea Doman, componentă a municipiului Reșița”.

                                                             iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, reprezentând noua valoare a investiției „Alimentare cu apă localitatea Doman, componentă a municipiului Reșița”.

                                                              iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

39. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița în adunarea generală a asociaților a S.C. „PIEȚE REȘIȚA” S.R.L.

                                                              iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Municipiul Reșița și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Caraș-Severin.

                                                             iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și Teatrul de Vest Reșița.

                                                             iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Smart Children Network”, a contribuției locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului și a asigurării temporare a resurselor financiare, necesare implementării proiectului depus de Grădinița P.P „Floarea Soarelui” din Reșița, în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

                                                            iniţiator: pentru Primar – Viceprimar Crina Ioan

43. Diverse

 

 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

  • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
  • Mass-media.

 

 

    pentru P R I M A R,                                         

A V I Z AT Viceprimar CRINA Ioan                                  S E C R E T A R,

                                                                                      BUCUR Lucian Cornel