Ce a avut de ascuns primarul Fritz de auditorii Camerei de Conturi Timiș?

dominic fritz

Auditul financiar care a vizat activitatea administrației publice locale din Timișoara pe toată durata anului trecut a scos la iveală, printre altele, abateri de la legalitate și regularitate! Dominic Fritz a evitat organele de control!

Verificarea conturilor anuale de execuție bugetară a scos la iveală, spre exemplu, deficiențe cu privire la inițierea și derularea contractului de asistență juridică încheiat cu Societatea Civilă de Avocați Schoenherr și Asociații. Auditorii cu constatat astfel „neîntocmirea unui referat de necesitate în conformitate, efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu obiectivele aprobate, precum și efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative”.

Despre achiziția serviciilor juridice s-au ridicat semene de întrebare încă de la momentul în care primarul Dominic Fritz a venit cu propunerea în Consiliul Local. În martie, anul trecut, a fost aprobată achiziționarea de servicii juridice având ca obiect: „Securizarea patrimoniului COLTERM SA și aducerea lui în patrimoniul Municipiului Timișoara acolo unde este cazul; continuarea serviciului public de furnizare a agentului termic pe raza Municipiului Timișoara precum și analizarea bugetului Municipiului Timișoara raportat la datoriile COLTERM SA”. Până aici, totul în regulă. Numai că, au stabilit auditorii, Invitația întocmită în vederea inițierii achiziției nu e semnată de nimeni de la Serviciul Juridic, aceasta fiind însușită de către „Primar”. Prin semnătură indescifrabilă! Dar nici Caietul de sarcini anexat Invitației, nu este însușit prin semnătură de către emitent. Interesant este însă că, în data de 21.07.2022, directorul executiv al Direcției Economice, a prezentat, în anexă la Nota de relații, un alt Caiet de sarcini, cu același număr de înregistrare și același conținut, dar care a fost însușit de către Serviciul Juridic, de către viceprimarii Ruben Lațcău și Cosmin Tabără, acesta fiind aprobat de către Primar. Din cele 6 oferte depuse, comisia de evaluare a desemnat ca ofertă câștigătoare oferta prezentată de Schoenherr &Asociații SCA, utilizând criteriul de atribuire „calitate/preț”.

Din actele și documentele prezentate, pentru că sunt și lucruri ce nu le-au fost puse la dispoziție, auditorii publici externi au reținut „nu a fost întocmit și aprobat un Referat de necesitate care să cuprindă necesităţile de servicii juridice identificate, precum şi preţul unitar/total al necesităţilor, respectiv valoarea estimată a serviciilor juridice în cauză”, nefiind astfel respectate prevederile legale. În ce privește Caietul de sarcini, e limpede că el nu a fost elaborat de către Serviciul Juridic și aprobat de către primar. „Primarul ar fi trebuit să aprobe documentația, respectiv Caietul de sarcini și nu să le întocmească, astfel că nu se cunoaște cu certitudine cine a elaborat invitația și caietul de sarcini privind achiziția de servicii juridice care a stat la baza derulării achiziției și atribuirii contractului de asistență juridică  încheiat în data de 25.05.2021 cu valoarea totală de 1.060.500 lei fără TVA”, se arată în procesul-verbal de constatare întocmit de Camera de Conturi Timiș.

Referitor la încheierea și derularea contractului de asistență juridică, respectiv cu privire la plățile efectuate, auditorii au consemnat lucruri și mai grave: „Entitatea nu a pus la dispoziția auditorilor publici externi documente din care să rezulte desemnarea unei echipe de proiect care să reprezinte entitatea auditată în raport cu prestatorul serviciilor juridice, respectiv să urmărească și să monitorizeze modul de derulare a contractului în cauză. Au fost recepționate și acceptate la decontare servicii juridice fără documente justificative, doar pe baza celor înscrise în rapoartele de activitate întocmite de către societatea de avocatură, respectiv pe baza prezentării rapoartelor la 7 zile și la 30 de zile. (…) Mai mult, nu au fost regăsite la actele de plată și nu au fost puse la dispoziția echipei de audit documentele întocmite invocate în raportul de activitate pe luna iunie 2021. (…) Subliniem faptul că, mare parte din activitățile descrise în rapoartele de activitate acceptate la decontare, nu au avut finalitate, respectiv nu au fost prezentate acte și documente întocmite din care să rezulte acțiuni și demersuri concrete întreprinse la nivelul UATM Timișoara în sensul realizării celor trei obiective pentru care a fost aprobată achiziția serviciilor juridice prin HCL nr.89/2021, ceea ce arată nerespectarea principiilor privind eficiența, eficacitatea și economicitatea, respectiv neasigurarea bunei gestiuni economico-financiare de către managementul entității în utilizarea fondurilor publice”.

Deloc de trecut cu vederea și alt aspect constatat de echipa de control.  Referitor la obiectivul privind „Securizarea patrimoniului COLTERM SA și aducerea lui în patrimoniul Municipiului Timișoara acolo unde este cazul” din actele și documentele prezentate s-a reținut că, în Primăria Timișoara nu se regăsesc acțiuni, activități concrete susținute de acte și documente legal întocmite, în scopul atingerii obiectivului aprobat prin hotărârea de Consiliu Local pentru unele activități prevăzute în scrisoarea de angajament, descrise de altfel în rapoartele de activitate întocmite de către Schoenherr&Asociații SCA.

Primarul Dominic Fritz a refuzat să răspundă întrebărilor auditorilor de la Camera de Conturi Timiș și fost amendat cu 1.500 lei pentru că Primăria Timișoara a pus cu întârziere la dispoziție documentele solicitate.