Asociația Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș – Apel de selecție nr. 1/2018

Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș
anunță lansarea sesiunii de cerere de proiecte aferente
Măsurii 8/6B – „Promovarea incluziunii sociale”

Data lansării apelului de selecție: 03.04.2018
Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 8/6B – „Promovarea incluziunii sociale”
Beneficiari eligibili:

  • Instituții publice definite conform Legii nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare prin structurile specializate
  • Organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații
  • Furnizori de servicii sociale
  • Alte grupuri dezavantajate
  • GAL Caraș Timiș, dacă după primul apel nu se vor depune proiecte, caz în care se vor aplica măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fondul disponibil pentru măsură: 27.137 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată este: 27.137 euro
Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:

  • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:
Data limită de primire a proiectelor este: 02.10.2018, ora 16.00, cu posibilitatea de prelungire.
Locul depunerii proiectelor: Dosarul Cererii de finanțare (Cererea de finanțare însoțită de anexele tehnice și administrative) se va depune în 2 exemplare – format electric și 2 exemplare scanate pe suport CD, la sediul GAL Caraș-Timiș, loc. Fîrliug, nr.80. Depunerea proiectelor se realizează în zilele lucrătoare ale săptămânii în intervalul orar 9.00 – 16.00 pe toată durata sesiunii de depunere a proiectelor.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru măsura „Promovarea incluziunii sociale” – M8/6B și în Apelul de selecție M8/6B – varianta complexă, elaborate de Asociația GAL Caraș-Timiș, disponibile la sediul GAL în versiune pe suport tipărit sau sunt accesibile la adresa de internet www.gal-caras-timis.ro.

Solicitanții pot obține informații suplimentare la sediul Asociației GAL Caraș-Timiș comuna Fîrliug, nr. 80, județul Caraș-Severin, prin corespondență electronică la adresa contact@gal-caras-timis.ro sau prin telefon 0355/405625.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Caraș-Timiș
Comuna Fârliug, nr. 80, tel. 0355 405625, mobil 0771581500
e-mail: contact@gal-caras-timis.ro   www.gal-caras-timis.ro