Apicultorii primesc bani pentru pagubele produse de intemperii

Pentru a compensa efectele fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, Guvernul a aprobat recent o hotărâre privind acordarea unui ajutor de minimis pentru apicultori, astfel încât să se asigure continuarea ciclului de producție.

Sumele, reprezentând ajutoare de minimis, se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă, în anul 2021, în cuantum de 23,7 lei/familia de albine, anunță directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Caraș-Severin, Dumitru Stepanescu.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar, apicultorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu, respectiv Oficiul Județean de Zootehnie Caras-Severin
b) să aibă stupine înregistrate/autorizate la Direcția Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor județeană, la data depunerii cererii;
c) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA. Solicitanții care nu dețin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre au obligația obținerii acestuia de la centrul județene APIA Caras-Severin.

Solicitanții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, completează cererea de solicitare a ajutorului de minimis, în funcție de numărul de familii de albine și o depun însoțită de următoarele documente:

1000x100 casa brutarului

a) copie a BI/CI al solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor
c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului/Registrul National al Asociațiilor şi Fundațiilor sau a actului în baza căruia îşi desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al împuternicitului persoană fizică;
d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către Direcția Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor, pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei;
Cererea, însoțită de documentele prevăzute, poate fi transmisă la centrul APIA Caras-Severin şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate «conform cu originalul» de către solicitant. În situația în care solicitantul deține în exploatație mai multe stupine care sunt situate în unități administrativ-teritoriale diferite, acesta va formula și depune o singură cerere la centrul APIA, unde are domiciliul/sediul social sau deține numărul cel mai mare de familii de albine.”, explică Dumitru Stepanescu.

Cererile și documentele însoțitoare se depun până la data de 26 noiembrie 2021.