Apel de selecție nr. 1/2019 – varianta simplificată. Măsura 6.1/6A Înființarea de activități neagricole

Apel de selecție nr. 1/2019 – varianta simplificată
Măsura 6.1/6A Înființarea de activități neagricole

Data lansării apelului de selecție: 04.03.2019
Măsura lansată prin apelul de selecție: măsura M6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole
Tipurile de beneficiari eligibili:
In conformitate cu fisa masurii 6.1/6A, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole (autorizati cu statut minim de PFA/II/IF) care își propun activități non-agricole pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin.

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul masurii 6.1/6A „Infiintarea de activitati neagricole” în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată – înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv –SNC – înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită simplă –SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni–SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Societate în comandită pe acţiuni–SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată1– SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 12 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în teritoriul GAL (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL). Sunt eligibili în cadrul măsurii 6.1/6A, numai solicitanţii înscrişi la ONRC.

Sediul social, punctul/punctele de lucru ale solicitanților trebuie sa fie situate in teritoriul GAL TH-TP, investitia trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL.

Atenție!
Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui cod CAEN până la maximum 5 (cinci) coduri CAEN înregistrate la Registrul Comertului, autorizate/ neautorizate în conditiile Legii nr. 359/2004. În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil (30.000 euro, respectiv 35.000 euro), proiectul va primi spijinul cel mai mic. Totodată, în cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic.

Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii Cererii de finanțare aveau autorizat/ autorizate codul/ codurile CAEN propus/ propuse prin proiect, au obligația de a depune o Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare.

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi/ acelorași cod/ coduri CAEN autorizat/ autorizate la ONRC, ca cel/ cele propus/ propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/ acestora, autorizate.

Nu sunt eligibili solicitanții în cadrul cărora se regăsesc asociaţi/ acționari – persoane fizice rude de gradul I sau care sunt soț/soție cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care solicită în cadrul aceleiaşi sesiuni sau au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin masura 6.1/6A din SDL sau prin sub masura 6.2 “Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zonele rurale” din PNDR 2014-2020 pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare. În acest sens solicitanții vor declara că nu se află în această situație (bifă în Secțiunea Cererii de finanțare).

Fondurile disponibile pentru măsura respectiva: 90.000 Euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:
Cuantumul sprijinului este de 30000 Euro/proiect pentru proiectele care vizeaza activitati de servicii, respectiv de 35.000 Euro/proiect pentru proiectele care includ activități de producție.
Intensitatea sprijinului este de 100% din cuantumul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul se va acorda în 2 rate:
70% din cuantumul sprijinului la semnarea contractului de finantare;
30% in cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri.
Dosarul cererii de plată pentru a doua tranșă se depune după îndeplinirea conformității și a investițiilor propuse de beneficiar în planul de afaceri, dar nu mai devreme de al doilea an din Planul de afaceri.

Atenție!
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în funcție de tipul investiției, respectiv, 30.000 euro sau 35.000 euro. Nu se alocă sume intermediare.
În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale sprijinului public nerambursabil, proiectul va primi sprijinul cel mai mic.

· Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 10.04.2019 ora 12.00 la sediul operational GAL, AsociatieiMicroregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara.
· Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura M6.1/6A Infiintarea de activitati neagricole, pagina de internet http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-1-infiintarea-de-activitati-neagricole/
· Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara

Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Președinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU