Apel de selecție nr. 1/2018 – varianta simplificată. Măsura 2.1/2A – Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole

Apel de selecție nr. 1/2018 – varianta simplificată
Măsura 2.1/2A Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole

 • Data lansării apelului de selecție: 03.08.2018
 • Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 2.1/2A Modernizarea exploatațiilor agricole și pomicole
 • Tipurile de beneficiari eligibili:

În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare.

leader board 728 x 90 px

În conformitate cu fisa măsurii 2.1/2A, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil sunt: orice entitate juridică privată legal constituită,individuala sau colectiva care are activitate in domeniul agricol.

Solicitanţiii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura 2.1/2A sunt fermierii definiţi conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, art. 4, ca fiind persoane fizice autorizate conform OUG 44/2008 cu modificările și completările ulterioare sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor.

Sediul social, punctul/punctele de lucru ale solicitantilor trebuie sa fie situate in teritoriul GAL TH-TP, investitia respectiv toate cheltuielile proiectului trebuie sa se realizeze pe teritoriul GAL.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul masurii 2.1/2A „Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole” în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv–SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă–SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni–SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni–SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată– SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.

Fondurile disponibile: pentru masura 2.1/2A „Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole” este de 225.478 euro.

Valoarea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 50.000 euro/proiect.

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este 50%.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:

 • investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul Masurii 16 din PNDR sau masura 1.1 din SDL/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
 • investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care sau stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
 • Investitiilor legate de operatiunile prevazute la art.28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica) din Reg (UE) nr. 1305/2013
 • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, mentionate la art.32 Reg UE 1305/2013.

Pentru a putea beneficia de sprijin nerambursabil de 90%, solicitantii au obligatia de a indeplini concomitent cel putin doua dintre cele patru conditii sus mentionate.

Programul de primire a proiectelor în timpul sesiunii este în fiecare zi lucrătoare de la 9.00-17.00.

 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde de se pot depune proiectele: 07.09.2018 ora 12.00 la sediul operational GAL, AsociatieiMicroregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura M2.1/2A Modernizarea exploatatiilor agricole si pomicole, pagina de internet, http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/

Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiunii pe suport tiparit a documentelor aferente masurii lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN), Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Presedinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU