Apel de selecție 01- varianta simplificată, Măsura 2.2/2B Ferme mici si mijlocii

Data lansării apelului de selecție: 09.10.2017

Măsura lansată prin apelul de selecție; Masura 2.2 Ferme mici și mijlocii
Tipurile de beneficiari eligibili:
Să fie fermieri care au drept de proprietate si/sau drept de folosinţă pentru o exploataţie agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepţia persoanelor fizice neautorizate:

· Să fie persoane juridice române;

· Să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare;

· Să aibă învăţământul minim de 8 clase;

· Să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii

Cererii de Finanţare, indiferent de data înfiinţării formei respective de organizare:

· persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
ca persoană fizică autorizată;

· ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;

· ca întreprindere familială;

· societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare reprezentată prin:

· asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii;

· asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are si calitatea de administrator al societăţii.

În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a Deciziei de Finanţare. În categoria SRL-uri este inclusă si micro întreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/2011, cu modificările si completările ulterioare, cu condiţia respectării criteriilor prevăzute de legislaţia europeană si naţională în vigoare pentru schema de minimis, pe durata de valabilitate a Deciziei de Finanţare;

· să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderisau întreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economică;

· să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului

 

Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 285.030 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect;
Sprijinul public nerambursabil este de 15.000 de euro pentru o exploatație agricolă.
Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:
• 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare;
• 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși trei/cinci* ani de la semnarea deciziei de finanțare.

Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 07.11.2017 ora 12.00 la sediul operational, Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Masura 2.2 Ferme mici și mijlocii, pagina de internet; http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-2-2-ferme-mici-si-mijlocii/
Disponibilitatea la sediul operational GAL a versiuni pe supor tiparit a documentelor aferente masuri lansate.

Datele de contact ale Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN),
Tel. 0354 411 150
Tel. mobil:0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

 

 

Presedinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU