Apel de selecție 01/2019 – varianta simplificată. Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

Apel de selecție 01/2019 – varianta simplificată

Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

Data lansării apelului de selecție: 25.03.2019

Măsura lansată prin apelul de selecție: Măsura 6.3/6B Dezvoltarea satelor

Tipurile de beneficiari eligibili:

Beneficiarii direcţi ai măsurii 6.3/6B:

  • Comunele definite conform legislației în vigoare;
  • ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat;
  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • Unități de cult definite conform legislației în vigoare.

Nu sunt eligibile cererile de finanţare depuse de Consiliile Locale în numele Comunelor. Reprezentantul legal al comunei este primarul (poate fi şi Administratorul public pentru Comune şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare).

Beneficiarul se obligă să respecte, pe toată durata proiectului (implementare si monitorizare), criteriile de eligibilitate şi de selecţie în baza cărora a fost selectată cererea de finanţare.

  • Fondurile disponibile pentru măsura respectivă: 250.989 euro

Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:
• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.

  • Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 20.000 euro/proiect pentru Comune.
  • Sprijinul nerambursabil va fi de maximum 10.000 euro/proiect pentru ONG-uri, Unități de Cult, ADI-uri.
  • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2014, în cazul proiectelor de investiții.
  • Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele: 06.05.2019, ora 12.00 la sediul operational GAL, Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL, str. 22 Decembrie, nr. 37A, Cladirea Cepromin, et. 3, cam. 317, Deva, jud. Hunedoara
  • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru Măsura 6.3. Dezvoltarea satelor, pagina de internet: http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/masura-6-3-dezvoltarea-satelor/

Intervalul orar: de luni pana vineri intre orele 09:00-16:00, iar in ultima zi pana la ora 12:00.

Disponibilitatea la sediul operațional GAL a unei versiuni pe suport tipărit a documentelor aferente măsurii lansate.

Datele de contact ale Asociației Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL, unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

Sediul operational: Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN)

Tel: 0354 411 150
Tel. mobil: 0762 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com

Președinte/Reprezentant Legal
Carmen MICU