Anunț – ședință atribuire directă a unor trasee județene regulate libere din Programul de transport public județean de persoane

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, precum și prevederile art. 66-69 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020:

Consiliul Județean Caraș-Severin, în calitate de autoritate contractantă organizează o ședință de atribuire directă pe perioadă determinată, a 3 (trei) trasee județene libere din Programul de transport județean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data de 31.12.2021, la care au renunțat operatorii de transport rutier de persoane, pentru fiecare traseu liber în parte, după următorul calendar:

1. 18.09.2020-24.09.2020-perioada de depunere a ofertelor, în plic închis la Registratura Consiliului Județean Caraș-Severin, situat în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, parter, sau în format electronic la adresa de email: cjcs@cjcs.ro, de către operatorii de transport interesați este de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului sedinței de atribuire;
2. 25.09.2020- ședință de evaluare a ofertelor;
3. 25.09.2020 -afișarea rezultatelor, atât la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin cât și pe site-ul instituției.
4. 28.09.2020 –depunerea contestațiilor.
5. 29.09.2020 -afișarea rezultatelor contestațiilor.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Traseele județene libere supuse atribuirii directe sunt următoarele:
– traseul județean cod 074 Forotic-Oravița, la care a renunțat operatorul de transport S.C. Godexin Trans S.R.L. cu adresa nr. 15365/15.09.2020
– traseul județean cod 044 Caransebeș-Măgura-Măru, la care a renunțat operatorul de transport S.C. Moise & Sara Trans S.R.L. cu adresa nr. 9663/15.06.2020
– traseul județean cod 055 Băuțari-Voislova-Oțelu Roșu la care a renunțat operatorul de transport S.C. Moise & Sara Trans S.R.L. cu adresa nr. 9663/15.06.2020

Precizări cu privire la atribuirea traseelor:
Traseele se vor atribui direct, pe o perioadă determinată, perioadă ce nu va depăși data de 31.12.2021.
Pot participa la atribuirea traseelor operatorii de transport rutier autorizați, ce dețin autobuze înmatriculate în proprietate sau cu contract de leasing, libere de alte sarcini de transport (pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului de transport rutier).
Rezultatul ședinței de evaluare a ofertelor se va transmite pe email, fax., poștă operatorilor de transport rutier și se va publica atât la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin cât și pe site-ul instituției.
Licențele de traseu însoțite de graficele de circulație aferente se eliberează într-un număr egal cu numărul de vehicule necesare efectuării traseului.
În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se prezintă la sediul Consiliului Județean Caraș-Severin în vederea eliberării licenței de traseu și a graficului de circulație aferent acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului ședinței de evaluare a ofertelor, traseul se va atribui următorului operator de transport rutier clasat în cadrul ședinței de atribuire.

Documentele necesare pentru depunerea ofertelor:
– Cerere/solicitare atribuire traseu județean- cu menționarea traseului ofertat;
– Lista autovehiculelor cu care operatorul de transport participă la procedura de atribuire;
– Copie licență comunitară pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț;
– Copie conformă pentru transportul internațional de persoane cu autocarul sau autobuzul contra cost în numele unui terț;
– Copie certificat de înmatriculare;
– Copie carte de identitate a autovehiculului;
– Copie certificat de clasificare;
– Copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului;
– Certificat eliberat de autoritățiile legale componente,care să ateste lipsa datoriilor restante către bugetul general consolidat, la momentul depunerii acestora;
– Certificat eliberat de autoritățiile legale competente, care să ateste lipsa datoriilor restante către bugetul local, la momentul depunerii acestora;
– Declarațiile pe propria răspundere privind conformitatea documentelor;
– Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că autovehiculul este liber de alte sarcini de transport;
– Valoarea / tarifele biletelor și abonamentelor care vor fi aplicate pe întreaga durată a contractului;
– Fundamentarea prețului biletelor și abonamentelor.

Documentele solicitate vor fi numerotate, întocmindu-se un opis al acestora și vor fi transmise pe email la adresa cjcs@cjcs.ro sau depuse la Registratura Consiliului Județean Caraș-Severin, situat în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1, parter, în plic închis, pentru fiecare traseu în parte, pe care se vor menționa: denumirea operatorului, date privind identificarea operatorului, denumirea traseului județean pentru care se face cererea, datele de identificare ale autorității contractante.

Criteriile de evaluare și punctajele :
1. Vechimea parcului de autovehicule:
• Anul de fabricație ( AF) este același cu anul atribuirii (AA) – 35 puncte ;
• AF = AA-1 – 30 puncte ;
• AF = AA-2 – 25 puncte ;
• AF = AA -3 – 20 puncte ;
• AF = AA -4 – 15 puncte ;
• AF = AA -5 – 12 puncte ;
• AF = AA -6 – 11 puncte ;
• AF = AA -7 – 10 puncte ;
• AF =AA -8 – 9 puncte ;
• AF = AA -9 – 8 puncte ;
• AF = AA -10 – 7 puncte ;
• AF = AA -11 – 6 puncte ;
• AF = AA – 12 – 5 puncte ;
• AF = AA – 13 – 4 puncte ;
• AF = AA -14 – 3 puncte ;
• AF = AA – 15 – 2 puncte ;
• AF = AA – 16 – 1 punct.

2. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:
• Categoria I – 15 puncte ;
• Categoria a II-a -12 puncte ;
• Categoria a III-a – 9 puncte ;
• Categoria a IV-a – 1 punct.
Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport județean.
3. Dotarea autobuzului cu instalație de aer condiționat – 5 puncte.
4. Prețul biletelor – 10 puncte, cel mai mic preț va primii maximul de puncte, urmând ca pentru alte prețuri punctajul să se calculeze conform formulei:
P bilet = (P cel mai mic bilet /P bilet ofertat )*10
5. Prețul abonamentelor – 35 puncte, cel mai mic preț al abonamentului va primii maximul de puncte, urmând ca pentru alte prețuri punctajul să se calculeze conform formulei:
P abonament = (P cel mai mic abonament / P abonament ofertat) * 35
6. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor județene, în cazul în care înregistrează abligații restante la bugetul de stat / bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscală.

Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare a operatorului de transport:
1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare prevăzute la pct. 1-5, precum și indeplinirea condiției de participare prevăzute la pct. 6 de la criteriile de evaluare se raportează la limita de depunere a ofertelor.
2. La criteriul nr. 1 de la criteriile de evaluare se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabileaște în funcție de anul de fabricație înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.
3. La criteriul nr. 2 de la criteriile de evaluare se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.
4. La criteriul nr. 3 de la criteriile de evaluare se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.
5. Punctajul obținut la criteriile de evaluare 1- 5 de la criteriile de evaluare se cumulează .
6. În cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la bugetul local și / sau de stat, nu poate participa la atribuirea traseelor județene.
7. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întrunește punctajul cel mai mare la criteriul nr. 5 de la criteriile de evaluare. În cazul în care se menține egalitatea, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întrunește punctajul cel mai mare la criteriul nr. 4 de la criteriile de evaluare. Dacă și astfel se menține egalitatea, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întrunește punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 de la criteriile de evaluare.

PREȘEDINTE 

Silviu HURDUZEU         

 

DIRECTOR  EXECUTIV

Cristian BÎTEA

banner 970 x 250