Anunț public privind licitația de vânzare de lemn pe picior

anunt public
1. Organizatorul licitaţiei: Primaria Rusca Montana cu sediul in: loc.Rusca Montana, nr.450  ,jud. Caras Severin,email-primariaruscamontana@yahoo.com.
 2. Data desfăşurării şi ora de start a licitaţiei: 27.07.2023 ora 10:00. 
 3. Locul desfăşurării licitaţiei: Sediul Primariei Rusca Montana, in: loc.Rusca Montana,  nr.450 ,jud. Caras Severin.
 4. Tipul licitaţiei:Licitatie publica, cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis si sigilat. 
5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. 
. 6. Data şi ora organizării preselectiei 20.07.2023 ora 14:00.
 7. Data şi ora-limită până la care poate fi transmisă documentaţia pentru preselecţie şi  înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 54/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei, se vor transmite la organizatorul 
licitaţiei – Primaria Rusca Montana, cu sediul: loc.Rusca Montana, nr.450 ,jud. Caras Severin  până la data de 19 iulie 2023 ora 16 :00. 
 8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare  pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului (primaria Rusca Montana )şi pe site-ul 
www.primariaruscamontana.ro,. 
 9. Volumul total de masa lemnoasa pe picior este de:1629.14 mc,din care: 
a.Pe natura de produse: 
    –  principale codru:1629.14 mc
b.pe specii si grupe de specii
   –  fag____________1139.27mc 
-carpen____________272.05mc 
–  cires_____________0.94mc 
–  tei pucios_______________3.3mc 
–  ulm de munte_______________2.07mc 
–  paltin de munte ________________59.47mc 
–  frasin______________152.03mc 
10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie-NU ESTE CAZUL. 
11. Alte informatii privind masa lemnoasa /lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:masa lemnoasa pe picior oferita spre vanzare, provine din fondul forestier proprietate publica al 
comunei Rusca Montana,UA 16C.
12. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitatiai(primaria Rusca Montana),incepand cu data de : 05.07.2023. 
 13. Termenul de depunere a contestațiilor privind licitația publică de vânzare masă lemnoasă, pe picior :31.07.2023 ora 16:00. 
 14. Termenul de afișare rezultate contestații este în data de 02.08.2023. 
15. Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei 
tariful de participare la licitaţie este de 100 lei  
agentii economici admisi,in urma preselectiei,pentru licitatie sunt obligati sa vaca dovada 
achitarii, anterior inceperii sedintei a garantia de contractare, in valoare de 5%din 
valoarea de pornire a licitatiei,fara TVA,adica20.364,25RON si a taxei de participare la 
licitatie de 100RON 
•  contul organizatorului unde se depune garanţia de contractare şi tariful de participare la 
licitaţie: 
. • criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat 
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul Primariei Rusca Montana, in schimbul  platii de 100 Ron. 
16. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Primaria Rusca Montana  email.primariaruscamontana@yahoo.com,tel0745766751.
 
                Primar 
TOMA SERGIU ADRIAN