ANUNȚ PUBLIC

anunt public
untitled design set 970x90 px

Primăria comunei Lăpușnicel organizează concurs pentru ocuparea postului de paznic de pășune, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, din cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului comunei Lăpușnicel, județul Caras Severin.

Condiții de ocupare a postului:
– studii se specialitate în domeniu
– vechime în domeniu minim 3 ani

publicitate online in ziar Express de Banat

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Lăpușnicel, din localitatea Lăpușnicel nr. 278, județul Caras Severin , și constă în:
– proba scrisă în data de 18.07.2022_ ora 1000.
– proba practică în data de 19.07.2022 _ora 1200.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 15 zile, de la data publicării anunțului, la sediul Primăriei comunei Lăpușnicel. Relații suplimentare la sediul instituției, la telefon 0769025362
Acte necesare înscrierii:
-cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice
organizatoare.
-copie act de identitate
-copie după actele de studii
-copie după carnetul de munca, conforma cu originalul, sau , după caz o adeverință care sa ateste vechimea în munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor.
-cazier judiciar
-adeverință medicala care sa ateste starea de sănătate și analize medicale pentru angajare.
-curriculum vitae
-recomandare de la ultimul loc de muncă

untitled design set 970x90 px

Copiile de pe actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale sau copii legalizate.

PRIMAR,
Canea Ilie