Anunț public

Primăria Municipiului Caransebeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor  funcțieii publice de execuție vanante (2 funcții) din cadrul Aparatului de specialitate  al Primarului municipiului Caransebeș, organizat în temeiul dispozițiilor art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea ți completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în perioada      09.03 -11.03.2021

– 1 post de  consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Integrare europeana, relatii internationale  din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș

Condiții specifice

leader board 728 x 90 px

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de  licență în specializarea administratie publica ;                                                                                                                                                               – vechime în specilitatea  studiilor necesare  exercitării funcției publice de execuție – minimum 1  an

Bibliografie:

1. OUG 57/2019, privind codul administrativ:  PARTEA  VI : Titlul I, Titlul II

2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Constitutia Romanei

5.OUG nr. 66/2011privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

6.    HG nr. 907/2016,    privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

7.   Hotararea nr. 1135 din 09 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

8.Hotararea nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

Atributiile postului:

– initiaza, promoveaza, conduce, monitorizeaza si evalueaza proiectele cu finantare internationala derulate de Municipiul Caransebes, conform prevederilor si normelor interne si internationale specifice.

– urmareste demararea proiectelor la nivelul Municipiului Caransebes, utilizând metodologii de management de proiect, adecvate fiecarei categorii de proiecte care se deruleaza cu bani publici si cu cofinantare din partea unor organisme financiare terte.

– gestioneaza asistenta financiara nerambursabila comunitara pentru proiectele proprii

– elaboreaza si redacteaza aplicatiile pentru proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finantare nerambursabila

– solicita celorlate compartimente documentatiile necesare în vederea întocmirii cererilor de finantare

– stabileste contacte si tine legatura cu reprezentantii organismelor de verificare, monitorizare si control a proiectelor

–  realizeaza evidenta proiectelor derulate

– asigura diseminarea informatiilor despre proiectele derulate

– analizeaza informatiile referitoare la proiecte cu finantare nerambursabila

– exercita si alte atributii prevazute de actele normative în vigoare, stabilite prin hotarâri ale consiliului local, dispozitii ale primarului, precum si alte ordine dispuse pe linie ierarhica.

– exercita si raspunde de îndeplinirea obligatiilor zilnice ale biroului;

– arhiveaza documentele pe care le gestioneaza;

– sprijina actiunile de înfratire si stabilire de relatii directe între municipiul Sibiu si orase din tara si strainatate, întocmind si documentatiile aferente, conform legislatiei în vigoare.

–  contribuie la pregatirea documentatiilor proiectelor de colaborare cu alte unitati administrativ –  teritoriale, din tara sau din strainatate.

– participa la organizarea unor evenimente stiintifice, culturale, sociale, artistice sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relatii cu institutii de profil din tara si din strainatate, în primul rând cu cele provenind din orasele înfratite si cu cele aflate în relatii de parteneriat.

–  asigura, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi aduse la cunostinta opiniei publice prin intermediul Serviciului de Presa si Comunicare.

–  asigura evidenta corespondentei cu orasele înfratite precum si cu alte organisme si organizatii internationale.

–  colaboreaza la pregatirea, derularea si monitorizarea proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau externe.

– 1 post de  consilier, clasa I, grad profesional asistent  la Compartimentul  stablire impunere , incasare si inspectie fiscala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Caransebeș

Conditii specifice

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de  licență în  specialitatea stiinte economice

– vechime în specilitatea  studiilor necesare  exercitării funcției publice de execuție – minimum 1  an

 Bibliografie:

1. OUG 57/2019, privind codul administrativ:  PARTEA  VI : Titlul I, Titlul II

2. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Constitutia Romanei

5.Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscal, titlul I, titlul V, titlul VII

6.Legea 227/2015 prividn codul fiscal titlul IX impozite si taxe locale

7.Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

Atribuțiile postului:

• aşezarea impozitelor si taxelor locale, prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local;

• gestionarea analitică a pozitiilor la impozitele pe clădiri, teren, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate si mijloace auto;

• eliberarea certificatului de atestare fiscală în cazul contribuabililor persoane fizice, prin respectarea procedurii operaţionale :

• verificarea încheierilor comunicate de O.C.P.I. Caransebes potrivit  Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, prin confruntarea cu baza de date,  emiterea de invitații, operarea în baza de date a declarațiilor de impunere, întocmirea rapoartelor de inspecție fiscală și emiterea deciziilor de impunere, comunicarea acestora, sau după caz, îndeplinirea  procedurii de stabilire din oficiu a obligațiilor datorate bugetului local;

•  verificarea persoanelor fizice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor în valorile impozabile declarate; stabilirea diferentelor între valorile declarate si cele faptice acolo unde este cazul, urmărindu-se si modul de aplicare a procentelor de impozitare la clădirile nereevaluate;

• intocmirea referatelor de compensare si de restituire care sa fie inaintate Directiei Economice, Biroul Contabilitate. in vederea intocmirii de catre acesta a notei de compensare/restituire si a deciziei de restituire ;

•  operarea in baza de date a declaratiilor de impunere pentru stabilirea impozitului auto precum si declaratiile de scoatere din evidenta a mijloacelor auto, listarea deciziilor de impunere aferente si  comunicarea acestora;

• intocmirea pocesului verbal-instiintare de radiere catre alte primarii pentru mijloacele de transport scoase din evidenta care apartin contribuabililor cu domiciliul in alte localitati;

•  formularea de raspunsuri la solicitarile unor instituţii publice-D.G.F.P.C., executori judecatoresti,  executori bancari, in urma verificarilor efectuate in baza de date cu respectarea termenului legal de comunicare;

•  arhivarea declaraţiile şi documentelor preluate de la persoane fizice

•  verificarea dosarelor depuse de catre persoanele fizice pentru acordarea de facilitati fiscale, legalitatea acestora in functie de actele existente la dosar , sa intocmeasca notele de constatare prin care se popune apobarea sau respingerea cererii de scutire sau  reducere la plata impozitului pe cladiri si terenuri si sa opereze in baza de date reducerile dupa ce acestea au fost aprobate prin hotararile consiliului local ;

•  verificarea in baza de date si completarea Anexei nr. 24 pentru persoanele decedate cu bunuri imobile transmisa lunar de catre Directia de Evidenta a Persoanelor – Starea Civila

•  verificarea, gestionarea  si arhivarea dosarelor fiscale ale contribuabililor persoane fizice;

Durata timpului de muncă fiind de 8 h/zi , respectiv durata normală a timpului de lucru fiind de   Luni – Joi de la ora 7.30 -16.00, iar Vineri  7.30 – 13.30 .

Concursul se va desfășura  în perioada  09.03-11.03.2021, la sediul Primăriei municipiului Caransebeș, Piața Revoluției nr. 1, după cum urmează:

Menționăm că, anunțul de concurs, tematica și atribuțiile se publică pe site-ul Primăriei Municipiului Caransebeș, www.primaria-caransebes.ro, la secțiunea Anunțuri și la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș din str. Piața Revoluției, nr. 1  în data de 04.02.2021

Coordonate de contact:

Adresa de corespondență: str. Piața Revoluție, nr. 1, Caransebeș, judetul Caraș – Severin

Telefon :   0255/514885, interior  122

Fax:         0255/515139

Email:      primaria.caransebes@gmail.com

Relații suplimentare se pot obține la compartimentul Resurse umane, asigurare secretariat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeș, Piața Revoluției, nr. 1, persoana de contact : Szaniszlo Daniela, referent, III, superior la Compartimentul Resurse umane, asigurare secretariat.