Anunț public

anunt public

Având în vedere modificările aduse articolului art. 27 alin. (2) din Legea nr. 18/ 1991 cu modificările și completările ulterioare, și luând în considerare dispozițiile art. II al Legii nr. 123/2023 care stipulează ”În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, deținătorii sau moștenitorii terenurilor prevăzuți la art. 27 alin (2) din legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, pot depune cerere personal sau prin poștă cu confirmare de primire, pentru emiterea titlului de proprietate, la primăria localităților în a cărei rază teritorială se află terenul”, aducem în atenția cetățenilor comunei Doclin faptul că termenul maxim până la care persoanele îndreptățite conform art. 27 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 – legea Fondului Funciar, pot depune cerere până la data de 18 noiembrie 2023.

extras Legea nr. 18/ 1991 – art. 27 alin (2).Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate, pot solicita la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

1. a) daca deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele și evidențele fiscale:
2. b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și publicității impbiliare 7/1996, republicată cu modificările ulterioare:
3. c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.