Anunț al Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin

anunt public
Stiri Timisoara si Resita publicitate online STPT job 1000x200
Anunț privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea  a 8 posturi aferente unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin 

 

Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2) – alin. (5) și alin. (8) – alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, anunță declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea a 8 posturi aferente unor funcţii publice de execuţie din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului – cadru privind ocuparea funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale vacante din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, prin transfer la cerere, aprobat prin dispoziția directorului executiv nr. 151/22.08.2023, după cum urmează:

Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Evidență Drumuri al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri (1 post);
Inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidență Drumuri al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri; (1 post);
Inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Acorduri, Autorizații Control Trafic al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri (1 post);
Inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Acorduri, Autorizații Control Trafic al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri (1 post);
Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Achiziții Publice al Serviciului Achiziții Publice și Investiții (1 post);
Consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Buget al Serviciului Financiar-Administrativ (1 post);
Referent, clasa a III-a, grad profesional superior la Compartimentul Financiar- Contabilitate, Buget al Serviciului Financiar-Administrativ (1 post);
Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Comunicare, Relații Publice, Petiții și Proceduri (1 post).

Precizăm că potrivit dispozițiilor art. 5 alin. (1) și ale art. 17 din Regulament: ”Transferul la cerere se face la solicitarea funcționarului public/personalului contractual și cu aprobarea directorului executiv al Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, și respectiv după caz, și cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public/personalul contractual în situația în care prevederile legale în domeniu stipulează aceasta.

În situația aprobarii transferului la cerere al functionarului public/personalului contractual declarat admis, pe baza evaluarii și a selecției documentelor necesare în vederea realizării transferului la cerere, Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin înstiințează, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării cererii de transfer, autoritatea sau institutia publica în cadrul careia își desfășoară activitatea funncționarul public/personalul contractual, despre aprobarea cererii de transfer.
Transferul la cerere operează de la data modificării raportului de serviciu/muncă, stabilită prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice de la care se transferă funcţionarul public/personalul contractual şi care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.”

DOCUMENTE NECESARE ȘI DATĂ LIMITĂ
Persoanele interesate sunt invitate să depună la sediul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severi, prin registratură, în termen de 14 zile calendaristice de la data afişării anunţului, următoarele documente:

a) cererea de transfer (poate fi solicitată electronic pe adresa de e-mail ddj_caras@yahoo.com/ poate fi obținută la sediul instituției/descărcată de pe pagina de internet a Consiliului Județean Caraș-Severin, secțiunea Structuri, subsecțiunea Instituții publice – Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin: http://www.cjcs.ro/institutii-publice-detalii.php?institutie=3);
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări raportat la cerinţele din fişa postului vacant;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator, după caz, pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei.
f) adeverința medicală, care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare funcției/postului solicitat.
g) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi solicitat electronic pe adresa
de e-mail ddj_caras@yahoo.com/ poate fi obținut la sediul instituției/descărcat de pe pagina de internet a Consiliului Județean Caraș-Severin, secțiunea Structuri, subsecțiunea Instituții publice – Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin: http://www.cjcs.ro/institutii-publice-detalii.php?institutie=3);

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. c)-f), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de selecție.

Procedura de selecție în cazul transferului la cerere cuprinde următoarele etape succesive:
a) selecția persoanelor care îndeplinesc condițiile în vederea ocupării posturilor vacante prin transfer la cerere;
b) proba interviu. Proba interviu va putea fi susținută doar de solicitanții declarați admiși la etapa selecției.

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR MENȚIONATE: 12 SEPTEMBRIE 2023, ora 16:00
Ulterior verificării dosarului/dosarelor de înscriere la procedura de transfer la cerere şi afişării rezultatului selecției, va fi organizată proba interviu în data de 14 septembrie, ora 10:30, la sediul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin.

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA, PRIN TRANSFER LA CERERE, A
FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE

a. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent a Compartimentul Evidență Drumuri al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri:
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an.

b. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidență Drumuri al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri:
– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani.

c. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Acorduri, Autorizații Control Trafic al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale:                             a) ramura de știință: științe juridice; sau

b) ramura de știință: științe administrative; – domeniul de licență: științe administrative;

– specializarea: administrație publică; sau

c) ramura de știință: științe economice; sau în domeniul fundamental (DFI): științe inginerești;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 5 ani.

d. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Acorduri, Autorizații Control Trafic al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
fundamental (DFI) științe sociale:
a) ramura de știință: științe juridice; sau
b) ramura de știință: științe administrative;
– domeniul de licență: științe administrative;
– specializarea: administrație publică; sau
c) ramura de știință: științe economice; sau în domeniul fundamental (DFI): științe inginerești;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani.

e. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad
profesional asistent la Compartimentul Achiziții Publice al Serviciului Achiziții Publice și Investiții:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
fundamental (DFI) științe sociale:
a) ramura de știință: științe juridice;sau
b) ramura de știință: științe administrative;
– domeniul de licență: științe administrative;
– specializarea: administrație publică;sau
c) ramura de știință: științe economice; sau în domeniul fundamental (DFI): științe inginerești;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an.

f. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Buget al Serviciului Financiar-Administrativ:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale – ramura de știință: științe economice;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani.

g. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de referent, clasa a III-a, grad profesional superior la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Buget al Serviciului Financiar-Administrativ:
– Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani.

h. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Comunicare, Relații Publice, Petiții și Proceduri:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale:
a) ramura de știință: științe juridice; sau
b) ramura de știință: științe administrative;
– domeniul de licență: științe administrative;
– specializarea: administrație publică; sau
c) ramura de știință: științe economice; sau
d) ramura de știință: științe ale comunicării; sau în domeniul fundamental (DFI): științe inginerești;
– Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 5 ani.

BIBLIOGRAFIE COMUNCĂ (pentru toate posturile):
1. Constituția României, republicată în anul 2003;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în anul 2013, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în anul 2014, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
a. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Evidență Drumuri al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri:
1. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în anul 1998, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor cu modificările și completările ulterioare.

b. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Evidență Drumuri al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri:
1. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în anul 1998, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor cu modificările și completările ulterioare.

c. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Acorduri, Autorizații Control Trafic al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri:
1. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în anul 1998, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

d. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Acorduri, Autorizații Control Trafic al Serviciului Evidență și Exploatare Drumuri:
1. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în anul 1998, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

e. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Achiziții Publice al Serviciului Achiziții Publice și Investiții:
1.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

f. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Buget al Serviciului Financiar-Administrativ:
1.Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată în anul 2008, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.

g. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de referent, c lasa a III-a, grad profesional superior la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Buget al Serviciului Financiar-Administrativ:
1.Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată în anul 2008, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare.

h. Pentru funcția publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Comunicare, Relații Publice, Petiții și Proceduri:
1.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
2.Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin și la secretarul comisiei domnul Simion-Cosmin Ignat, inspector în cadrul Compartimentului Resurse Umane, telefon 0255.228.864, interior 118, e-mail: ddj_caras@yahoo.com.

DIRECTOR EXECUTIV,
Bettina POJAR

Stiri Timisoara si Resita publicitate online Brantner 1000x100px Stiri Timisoara si Resita publicitate online Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/