ANUNȚ privind declanșarea procedurii de expropriere pentru imobile proprietate privată

Prin prezenta, Municipiul Reșița anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată, reprezentând terenuri ce se află în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică privind „Legătură rutieră între DN 58 – Valea Țerovei, în municipiul Reșița” Tronson 1 – Deviere conductă Transgaz.

Procedura de expropriere se derulează în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi a Normelor Metodologice de aplicare a Legii 255/2010, fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 258/30.07.2020.

Tabelul cu imobilele supuse exproprierii şi numele proprietarilor pot fi consultate la afișierul din Municipiului Reșița, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, sau se pot consulta pe site-ul Municipiului Reșița www.primariaresita.ro la secţiunea: Hotărâri Consiliu Local Reșița – HCL nr. 258/30.07.2020.

Titularii dreptului de proprietate şi ai oricăror drepturi reale sau cei care justifică un interes legitim pentru imobilele supuse exproprierii au posibilitatea ca până la data de 31.12.2020 să depună la Registratura instituţiei, din Centrul de informaţii cu publicul, cereri pentru plata despăgubirilor cu specificarea :
– numelui şi prenumelui persoanei interesate;
– adresei de domiciliu;
– actelor doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată;
– opţiunea de plată privind cuantumul despăgubirii;

În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toţi, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va ataşa cererii;

Cu această ocazie, anunţăm titularii dreptului de proprietate şi ai oricăror drepturi reale, sau cei care justifică un interes legitim pentru imobilele supuse exproprierii că începând cu data de 09.12.2020, ora 12, la sediul Municipiului Reșița, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Comisia de verificare a dreptului de proprietate, numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Reșița, nr. 1394/27.11.2020, începe activitatea de analizare a cererilor şi documentelor doveditoare depuse în condiţiile art. 5 din lege.

Şedinţele comisiei se vor ţine zilnic, până la data la care vor fi emise şi comunicate, potrivit legii, toate hotărârile de acordare a despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii.

DIRECTOR EXECUTIV,
GÂRTOI Marius Liviu