Anunț licitație

po 1000x100px (4)
whatsapp image 2022 10 03 at 13.25.51 (2)
explo 1000x200

1. Informaţii generale privind concedentul:
Municipiul Reşiţa, prin « Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa », cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş-Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Concesionarea suprafeţei de 2400 mp, identificată în C.F. nr. 37373 Reşiţa, nr. cad 5914, top TE 103/3/3/c/5, situată în Reşiţa, Zona U.C.C. Ţerova, pentru construire hală de producţie şi birouri pentru personal, domeniul public al municipiului Reşiţa. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 şi H.C.L. nr. 164/29.04.2020.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire
se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire
printr-o solicitare scrisă adresată U.A.T Reşiţa.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire
Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul
50 lei şi se va achita la caseria Direcţiei pentru Administrarea  Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8.00 şi 14.00.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.06.2020, ora 13.00

4. Informaţii privind ofertele –
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.06.2020, ora 14.00.

4.2 Adresa la care se depun ofertele: Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş Severin, e-mail: patrimoniu@primariaresita.ro,tel:0255/220546.

expresb 1000x100
1000x100 (5)
tmc 640
celtic transilvania 1000x100px

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
25.06.2020 U.A.T Reşiţa, ora 13.00, sala de şedinţe, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, judeţ Caraş-Severin.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

Tribunalul Caraş-Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- cosmin.didu@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării:
– 28.05.2020 .

PRIMAR,

POPA IOAN

tmc 640
1000x100 (5)