Anunț licitație Primăria Reșița – Vânzare teren în suprafață de 171 mp

untitled design set 970x90 px

ANUNŢ LICITAŢIE

  1. Informații generale privind vânzătorul:

Municipiul Reșița, cu sediul în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Județul Caraș Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reșița, persoană contact Bîrsanu Adela, e mail patrimoniu@primariaresita.ro.

  1. Informații generale privind vânzarea imobilului, în special descrierea şi identificarea bunului:

Vânzare teren în suprafață de 171 mp, teren situat în Reşiţa, Poiana Golului, FN, înscris în CF nr. 48698 Reşiţa, nr. cad. 48698, aparţinând domeniului privat al Mun. Reşiţa, conform H.C.L. nr.  530/31.10.2023  şi O.U.G. 57/2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire:

Se regăsesc în caietul de sarcini.

  • 1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Prin cerere scrisă ce se depune la sediul Direcției pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reșița, str. Petru Maior, nr.2 , Bloc 800.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

Direcția pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reșița, cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, Bloc. 800, Compartiment Contracte Terenuri, Județul Caraş-Severin.

untitled design set 970x90 px

3.3. Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:

Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.12.2023, ora 13.

  1. Informații privind ofertele: ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior.
  • Data limită de depunere a ofertelor:12.2023, ora 14.
  • Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. Maior, nr. 2, Bloc 800, Județul Caraș Severin, Registratură.
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
  1. Data si locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 , parter, sala de şedinţe, în data de 14.12.2023, ora 13.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Caraș Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email ecris.115@just.ro.

 PRIMAR

 POPA IOAN

/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/