Anunț licitație pentru vânzare imobil în comuna Doclin

doclin

1. Informații generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
-Consiliul Local Doclin, cu sediul în Doclin, nr. 1, tel./fax 0255527001, cod fiscal 3227769, e-mail primaria_doclin@yahoo.com
2. Informații generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut : Imobilul înscris în C.f. nr.30160 Doclin este compus din: teren extravilan în suprafață de 151.190 mp și construcții specializate în domeniul apărării în suprafață de 4.116 mp, ce aparțin domeniului privat al Comunei Doclin, județul Caraș – Severin, conform temeiului legal: O.U.G. 57/2019 și HCL Doclin nr.39/01.11.2021
3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Administrație Publică Locală
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei comunei Doclin, județul Caraș – Severin, loc. Doclin, nr. 1.
3.3. Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 07.12.2021, ora 09.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.12.2021, ora 09.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Doclin, loc. Doclin, nr. 1, judeţulCaraş – Severin.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fie care ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior
5. Data şi locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.12.2021ora 10.00 Consiliul Local Doclin, județul Caraș – Severin, loc. Doclin, nr.1
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș – Severin, Reșița, Strada Horea nr. 2-4, tel. 0255213304, fax 0255211554, e-mail ecris.115@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 22.11.2021