ANUNȚ LICITAȚIE

untitled design set 970x90 px
publicitate in ziar Casa Auto Timisoara
1000x100 (1) untitled design set 970x90 px
Cuib de vise 1000x100
timisoara capitala 2023
untitled design set 970x90 px
timisoara capitala 2023
untitled design set 970x90 px
timisoara capitala 2023 gif card de energie dacus 1000x100
timisoara capitala 2023 Alisia Columbonet 1000x100

ANUNŢ LICITAŢIE

1.Informaţii generale privind concedentul:
Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş-Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela.

2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Concesionarea parcelei de teren nr. 24 şi nr. 25, în suprafaţă totală de 5090 mp, parcele situate în Reşiţa, înscrise în CF nr. 46405 Reşiţa, Zona Industrială Aglomerator – Valea Ţerovei, aparţinând domeniului privat al municipiului Reşiţa, conform H.C.L. nr. 30/28.01.2021 şi O.U.G. 57/2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire
Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire
Documentele de atribuire se pot ridica de la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire
Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul
Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.03.2022, ora 13.

4.Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior şi unul interior.
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 15.03.2022, ora 14.

untitled design set 970x90 px
untitled design set 970x90 px
timisoara capitala 2023 gif card de energie dacus 1000x100
publicitate si promovare in ziar
Cuib de vise 1000x100
gif card de energie dacus 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100 pizzeria Dimitrios 1000x100
publicitate ziar expresb 1000x100
publicitate tmc 640
promovare banner maxagro
gif card de energie dacus 1000x100 timisoara capitala 2023

4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş-Severin, Registratură.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5.Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe,în data de 16.03.2022, ora 13.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- cosmin.didu@just.ro., în termen de 30 de zile de la data licitaţiei.

 

PRIMAR

POPA IOAN

publicitate si promovare online banner maxagro
publicitate tmc 640
publicitate Timisoara banner maxagro
untitled design set 970x90 px
publicitate banner website comunitatetm 1000 x 100 px final 01
untitled design set 970x90 px
untitled design set 970x90 px
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/