Anunț licitație

1. Informaţii generale privind concedentul: Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea parcelei de teren nr. 22 – în suprafaţă de 2409 mp şi parcela nr. 23 – în suprafaţă de 2368 mp, parcele situate în Reşiţa, Zona Industrială Aglomerator – Valea Ţerovei, aparţinând domeniului public, conform H.C.L. nr. 113/20.03.2020 şi O.U.G. 57/2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: – Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentele de atribuire se pot ridica de la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.
3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire : Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.
3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8.00-13.00
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.09.2020, ora 13.00

4. Informaţii privind ofertele: se depun în plic sigilat, unul exterior şi unul interior.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2020, ora 14.00.
4.2. Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800), Judeţul Caraş – Severin, Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe,în data de 22.09.2020, ora 12.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- cosmin.didu@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării:- 28.06.2020 .

PRIMAR,
POPA IOAN