Anunț de participare al Consiliului Local Ocna de Fier

1.Informații generale privind concedentul:

Comuna Ocna de Fier, nr.107B, județul Caraș-Severin, Cod fiscal 3227548, nr.tel.0255527802, nr.fax 0255527929, email primaria@ocnadefier.ro.

2.Informații generale privind obiectul concesiunii:

-o suprafață de 1.777 mp teren,cu construcțiile: C1 și C2, identificat în CF nr. 30397 Ocna de Fier, cu nr. Cadastral 30397, nr. top 114/1 – domeniul public al comunei Ocna de Fier, destinată construirii unei fabrici de producție peleți-conform HCL nr. 48 din 30.11.2019 și temeiul legal OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ – completată. 

3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini:

3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă transmisă cu cel puțin 4 zile înainte, de la sediul Primăriei comunei Ocna de Fier. 

3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se primește un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei comunei Ocna de Fier, nr. 107 B, județul Caraș-Severin. 

3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, dacă este cazul: contravaloarea documentației este de 50 lei, iar garanția de participare la licitație este de 200 lei și se achită la casieria Primăriei comunei Ocna de Fier sau în contul IBAN RO44TREZ1815006XXX003758 – TREZORERIA REȘIȚA.

3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2020, ora 14.00.

4.Informații privind ofertele:

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 16.01.2020, ora 10.00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Ocna de Fier, nr.107B, județul Caraș-Severin.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie să fie depuse fiecare ofertă: 1 exemplar original.

5.Data și locul la care urmează să se desfășoare sediul public de deschidere a ofertelor: 16.01.2020, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Ocna de Fier, nr.107B, județul Caraș-Severin.

6.Numele,adresa,numărul de telefon, faxul și/sau adresa de email a instanței competente în litigiile apărute: Tribunalul Caraș-Severin, Reșița, str.Horea, nr.2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, e-mail ecris.115@just.ro.

7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.12.2019.

PRIMAR,

Petru-Petrișor Panescu