Anunț de licitație pentru închirieri bunuri publice

explo 1000x200

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Ocna de Fier, strada Vale nr.107B, județul Caraș-Severin, telefon/fax: 0255527802/ 0255527929, e-mail: primaria@ocnadefier.ro, cod fiscal: 3227548.
2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Clădirile C1 și C2 cu teren aferent în suprafață totală de 1.777 mp, identificat în CF nr.30397 cu nr. Cadastral 30397, nr.top 114/1, proprietate publică a comunei Ocna de Fier, conform HCL nr.20/18.03.2020 și temei legal OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3. Informații privind documentația de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Ocna de Fier.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
Se poate obține de la Registratura Primăriei Ocna de Fier, strada Vale, nr. 107B, județul Caraș-Severin.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
50 lei/exemplar, iar garanția de participare la licitație este de 94 lei și se achită cash la casieria Primăriei comunei Ocna de Fier sau în contul IBAN RO44TREZ1815006XXX003758 – TREZORERIA REȘIȚA.
3.4. Data limită privind solicitarea clarificărilor:
13.05.2020, ora 14.00
4. Informații privind oferetele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
19.05.2020, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei comunei Ocna de Fier, strada Vale nr.107B, județul Caraș-Severin.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate- unul exterior și unul interior.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
20.05.2020 ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Ocna de Fier, strada Vale nr. 107B, județul Caraș-Severin.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Strada Horea nr 2-4, județul Caraș-Severin, tel. 0255213304, fax 0255211554, e-mail: ecris.115@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.04.2020.

                                                                                                 PRIMAR,
                                                                                       Petru-Petrișor Panescu

banner 970 x 250