Anunț de licitație a locurilor de parcare

po 1000x100px (3)

Municipiul Caransebeş, cu sediul la Primăria din Piaţa Revoluţiei, nr.1, telefon 0255/514 885, 0255/514 887, fax 0255/515 139, cod unic de identificare 3227947, reprezentat legal de dl.Primar Felix-Cosmin Borcean, anunţă organizarea în data de 21 februarie 2022 , ora 15.00 , a procedurii de atribuire / licitaţie a locurilor de parcare situate în parcarea amenajată pe str. Luță Ioviță, în fața bl.4 (nr.1-12 ), pentru perioada cuprinsă între data licitației și 31.12.2024 .

Procedura se organizează la Casa Municipală de Cultură ,,George Suru” , în baza prevederilor H.C.L. Caransebeş nr. 56 din 28.02.2018, modificată prin H.C.L. Caransebeş nr. 24/29.01.2021 .

La procedura de atribuire/licitaţie pot participa persoanele care au domiciliul / reședința/deţin un apartament în imobilele arondate parcării: bl. nr.4, sc.A și B -str.Luță Ioviță , fac dovada deţinerii unui autovehicul în proprietate sau folosinţă (cu inspecţia tehnică periodică valabilă) , nu deţin alt loc de parcare sau garaj şi nu au datorii la bugetul local.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

În vederea participării la procedura de atribuire/licitaţie, locatarii vor depune la registratura Primăriei municipiului Caransebeş, până la data de 18.02.2022, orele 12.00, data limită , următoarele documente:

Cerere de atribuire, în care se va preciza locul de parcare solicitat;
Documente privind domiciliul/reşedinţa ( copie B.I./C.I. – în cazul în care solicitantul are domiciliul în blocurile arondate parcării ) sau documente din care să rezulte deţinerea unui apartament în imobilul arondat parcării (act de proprietate, contract de închiriere, act de donaţie sau moştenire, etc.) ;
Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă – copie ;
Documente privind dreptul de folosinta (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, etc
Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);
Certificat de atestare fiscală.

În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară , va fi prezentată o traducere în limba română (legalizată) a certificatului de înmatriculare. Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing.

Caietul de Sarcini al procedurii şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Verificare Ocupare Domeniul Public, Parcări și Utilități Publice , str. V.Alecsandri, nr.12.

banner 970 x 250