Anunț de licitație

primaria zorlentu mare
Stiri Timisoara si Resita publicitate online STPT job 1000x200

Organizatorul licitaţiei/negocierii : Comuna Zorlentu Mare str. Principala nr. 34, tel/fax: +40 255232719 / +40 255232720 e-mail: primariazorlentumare@gmail.com

Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei/negocierii: 01.09.2023, ora 10:00

Locul desfăşurării licitaţiei/negocierii : Primaria Comunei Zorlentu Mare str. Principala nr. 34

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare, cu preselecţie

Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii: licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare.

Data desfăşurării şi ora organizării preselecţiei: 30.08.2023 ora 11:00

Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere 30.08.2023 ora 10:00

Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează/negociază, preţul de pornire a licitaţiei/negocierii şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat se regaseste in cadrul Caietului de Sarcini si a documentelor anexe si sunt pe site-ul www.i..)rimariazorientumare.ro

Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie/negociere 281.53 mc, conform APV.

Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, in condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului , cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei/negocierii, începând cu data de: 22.08.2023

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:

Operatorii economicl/grupurile de operatori economici admişi pentru participarea la licitaţie sunt obligaţi să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul RO09TREZ1815006XXX001284 deschis la Trezoreria Statului prin instrumente bancare legale contabile sau în numerar la Caseria Primariei Comunei Zorlentu Mare, o garanţie de 10% din valoarea de începere a licitaţiei, pentru volumul de masă lemnoasă din partizile/loturile pe care intenţionează să le cumpere, precum şi un tarif de participare stabilit de organizator.

Garanţia de contractare reţinută nu se va restitui operatorului economic 1n următoarele situaţii:

nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, 1n termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;
masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;
valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat. garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (7) lit. a) şi b) se face venit al organizatorului licitaţiel.
neîncheierea contractului de vânzare — cumpărare a masei lemnoase pe picior care s-a adjudecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării şi pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la licitaţie/negociere, în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni de la data­limită prevăzută pentru încheierea contractului.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei/negocierii – persoană de contact:

ZDRINCA ZORAN-BOGDAN nr. telefon 0255232719

Stiri Timisoara si Resita publicitate online Brantner 1000x100px Stiri Timisoara si Resita publicitate online Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/