Anunț angajare

promovare online Timisoara Casa Auto

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul din  Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, județul Caraș-Severin,  concurs de recrutare, în data de 4 iunie 2018, pentru ocuparea unui număr de 2 funcţii publice de execuţie temporar vacante la Direcția Buget Finanțe Contabilitate și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița, și anume:

– inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare;

– consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget, Finanţe – Contabilitate, Organizare, Planificare, Control Financiar Preventiv.

 

Condiții de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare:

Condiţii generale:

  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice :

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în următoarele domenii: științe economice, științe inginerești, științe juridice sau administraţie publică;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 5 ani.
  • cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Condiții de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget, Finanţe – Contabilitate, Organizare, Planificare, Control Financiar Preventiv:

 

 

Condiţii generale:

promovare banner maxagro
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice :

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: științe economice.
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite – minim 9 ani.

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere: Primăria Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1A, Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, în termen de 8 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 72 alin. (1) și art. 156 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în perioada 14 – 21 mai 2018.

Data, ora şi locul organizării concursului:

Probă suplimentară în data de 25.05.2018, ora 1100, pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, constând în testarea cunoştinţelor de operare PC- nivel mediu, care va fi eliminatorie;

Proba scrisă în data de 4 iunie 2018, ora 1100, pentru ambele funcții publice temporar vacante, la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, iar interviul va avea loc la o dată ulterioară, comunicată în lista de afișare a rezultatelor probei scrise, cu respectarea prevederilor art. 60 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare .

Bibliografia şi actele solicitate pentru dosarele de înscriere sunt afişate la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr.1A, Judeţul Caraş-Severin şi publicate pe pagina internet a Primăriei Municipiului Reșița: www.primariaresita.ro.

Relaţii suplimentare: la sediul Primariei Municipiului Reșița – Serviciul Gestionare Resurse Umane, Salarizare, Str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, telefon 0255/221677, persoana de contact Blaga Sabin – consilier;

 

 

publicitate tmc 640