ANUNȚ ANGAJARE

directia de asistenta sociala si protectia copilului 620x400
Cuib de vise 1000x100

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin organizează, la sediu, în zilele de 05.07.2022 și 08.07.2022, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

În cadrul Compartimentului de Intervenții în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic, Violență în Familie și Telefonul Copilului:

– 1 post de psiholog, grad stagiar;

În cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Sfinții Constantin și Elena” Caransebeș:

– 1 post vacant de kinetoterapeut;

– 1 post vacant de asistent medical;

– 1 post vacant de asistent medical, grad debutant;

– 1 post vacant de instructor de educație;

– 1 post vacant de pedagog de recuperare;

– 1 post vacant de maseur;

– 4 posturi vacante de infirmieră;

– 3 posturi vacante de îngrijitoare.

Condițiile generale de participare la concurs conform art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

– Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

– Cunoaște limba română, scris și vorbit;

STPT job 1000x200

– Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– Are capacitate deplină de exercițiu;

– Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Probele stabilite pentru concurs sunt:

– Proba scrisă pentru funcțiile de psiholog stagiar, kinetoterapeut, asistent medical, asistent medical debutant, instructor de educație:

– pedagog de recuperare, masor;

– Proba practică pentru funcțiile de infirmieră, îngrijitoare:

– Interviu pentru toate funcțiile.

Dosarul de concurs se depune la Serviciul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Data, ora și locul organizării concursului:

Proba scrisă va fi susținută în data de 05.07.2022, ora 11:00, proba practică va fi susținută în data de 05.07.2022, la ora 11:00, respectiv interviul în data de 08.07.2022, ora 10:00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin, din Reșița, Aleea Trei Ape, nr. 4 .

Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/