ANUNT ACHIZIȚIE – Servicii de organizare evenimente, COD CPV – 79952000-2

Subscrisa ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS cu sediul in Resita, adresa: P-ta Traian Vuia, Nr. 1-4, Corp E, office@nevoparudimos.ro, tel: 0723202756 ,in calitate de partener al proiectului DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII CIVICE A COMUNITĂȚILOR RURALE PRIN CAPACITAREA COMUNITĂȚILOR DE ROMI DIN MEDIUL RURAL”.

Contract de finantare Nr. RO2020/ACF_8_MM_777, organizează procedura competitiva, pentru atribuirea contractului de:
Servicii de organizare evenimente, COD CPV – 79952000-2.
Caietul de sarcini este disponibil in sectiunea „Specificatii lot”
Programul finantat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România.

Obiectul contractului este achiziţionarea unui pachet de servicii de cazare, masă, coffe-break, transport, asigurarea logisticii necesare în vederea organizării taberei ce are drept scop consolidarea cunostintelor civice pentru 100 de tineri beneficiari ai programului.
Vor fi 3 serii impartite asfel: 2 serii a cate 35 tineri si o serie a cate 30 tineri.
Achizitia este initiata de Asociația Nevo Parudimos, partener in cadrul proiectului si avand responsabilitatea organizarii taberei de instruire a tinerilor, activitate prevazuta si bugetata in cererea de finantare la activitatea A.4 – Activitati de educare civica comunitara/tabara consolidarea cunostintelor civice, linia de buget 1.6.3. – Alte servicii subcontractate.

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Valoarea estimată a contractului alocata, pentru Servicii organizare evenimente este de 165630,25 lei lei (fara TVA) in conformitate cu bugetul proiectului pentru activitatea mentionata. Pretul ofertei trebuie să se încadreze în limita valorii totale estimate a contractului de achiziţie, sub sancţiunea respingerii acesteia.
Serviciile cuprind organizarea unei tabere de instruire pentru 100 tineri in 3 serii astfel: 2 serii a cate 35 tineri si o serie de 30 tineri pentru care se vor asigura; cazare, sala de conferinta + logistica sala (aparatura audio-video, videoproiector flipchart, hartie flipchart, materiale consumabile), coffe-break , masa participanti . transport conform caietului de sarcini anexat.

DOCUMENTE SOLICITATE

Documentele de calificare solicitate:
– Certificat constatator emis de ORC din care sa reiese ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati similare celorcare fac obiectul achizitiei. Acesta trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertei.
– Copie CUI
– Avize, autorizatii si orice documente impuse de legislatia in vigoare pentru activitatile desfasurate (cazare, masa, transport persoane)
– Declaratia pe propria raspunderecu privire la conflictul de interese (formular anexat F17)
Documentele de calificare sunt obligatorii, nedepunerea acestora face oferta neconforma.

Oferta tehnica

Oferta tehnica va cuprinde descrierea serviciilor ofertate in concordanta cu cele solicitate de beneficiar care sunt minime si obligatorii.
Descrierea locatiei propuse, conditii oferite, facilitati privind cazarea si sala de conferinta
Varietate de meniu, gramaj
Modul de transport, conditii pentru pasageri,etc

OFERTA FINANCIARA

Oferta financiara va contine pretul minim ofertat, detaliat pentru fiecare serviciu in parte: cazare, masa, transport.
Vor fi prezentate toate informatiile cu privier la pret, exprimate in lei cu evidentierea separata a TVA-ului.
In cazul unor oferte similare ca valoare totala pe achizitie , departajarea se va face prin solicitarea unei noi oferte depuse in plic sigilat la sediul beneficiarului.
Daca si in urma acestei noi ofertari pretul total pe achizitie este egal, beneficiarul are dreptul de decizie asupra ofertantului castigator.

Criteriu de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT

Nu sunt admise oferte alternative

MODUL DE DEPUNERE A OFERTEI

Oferta se depune intr-un singur exemplar in format fizic in plic inchis, sigilat la sediul achizitorului din RESITA, P-TA TRAIAN VUIA, NR. 1-4, CORP E, PARTER, e-mail: office@nevoparudimos.ro, tel: 0723202756si va contine: 1 plic cu documentele de calificare, 1 plic cu oferta tehnica si 1 plic cu oferta financiara.
Fiecare pagina va fi semnata si numerotata, copiile vor purta mentiunea „conform cu originalul”
Plicul exterior va avea numele si adresa ofertantului, titlul achizitiei, textul: „A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA DE: 27.04.2022, ORA:12:00
Solicitarile de clarificari se trimit pe mail beneficiarului la adresa: office@nevoparudimos.ro
Raspusul se transmite pe mail in maxim 2 zile lucratoare de la primirea solicitarii si vor fi publicate si pe sit-ul: http://beneficiari.fonduri-ue.ro, sectiunea ,,Achizitii beneficiari privati”

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: 27.04.2022, ORA: 12:00

banner 970 x 250