ANUNȚ

1000x100

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul său din Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1A, județul Caraș-Severin, în perioada 27 iunie 2018 – 03 iulie 2018 (27.06.2018, ora 1000– Proba scrisă şi 03.07.2018, ora 1000 – interviul), concurs de recrutare în vederea ocupării unui număr de 5 (cinci) funcţii contractuale de execuţie, temporar vacante, de consilier, gradul IA, studii superioare la Biroul Elaborare și Implementare Proiecte în cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Externă și Strategii al Direcției Dezvoltare Locală și Instituțională din cadrul a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.

Condiții de participare la concurs:

Condiţii generale: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice:

– nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: științe inginerești sau științe economice ;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – minim 6 ani și 6 luni;

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacantă constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

  • selecţia dosarelor de înscriere, în data 20.06.2018;

  • proba scrisă, în data de 27.06.2018, ora 1000;

  • interviul, în data de 03.07.2018, ora 1000.

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere: Primăria Municipiului Reșița din Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1A, Corpul II, Etaj 1 – Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 13.06.2018 – 19.06.2018.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va avea loc în data de 27.06. 2018, ora 1000, la sediul instituţiei, iar interviul va avea loc în data de 03.07. 2018, ora 1000.

Bibliografia și actele ce trebuie depuse în dosarul de înscriere se afişează la sediul instituției și pe pagina web: www.primariaresita.ro .

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Municipiului Reșița din Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1A, Corpul II, Etaj 1 – Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, conform următorului program: luni-joi până la ora 1600, vineri până la ora 1330, la persoana care asigură secretariatul comisiilor de concurs: Sabin Blaga – consilieri în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, Tel. 0255/221677.