ANUNŢ

1000x100 (5)

ANUNŢ

Începând cu data de 15.04.2022, ora 900, Consiliul Local al Municipiului Reșița, cu sediul în P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1A, anunță începerea procedurii de atribuire a nouă autorizații taxi, ce urmează a fi atribuite în condițiile Legii 38/2003 privind transportul
în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare. Numerele autorizațiilor taxi, pe număr de ordine,
care vor fi atribuite sunt : 049, 069, 233, 235, 236, 239, 240, 241 și 242.

La procedura de atribuire vor putea participa numai societățile comerciale, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, care dețin mașini electrice și/sau Hybrid/Hybrid Plug-In (electric+alt carburant).

tm4ua media express de banat (100x1000px)

Data până la care se pot depune cererile de înscriere pentru participarea la procedură este de 13.06.2022, rezultatul atribuirii
fiind anunțat în perioada 14.06.2022-23.06.2022.

Dreptul de a participa în prima procedură de atribuire a autorizației taxi este asigurat pentru transportatorii autorizați înscriși
în lista de așteptare pentru grupa operatorilor de transport taxi-persoane juridice și grupa independenților-persoane fizice autorizate,
întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, aceștia având prioritate, în baza dosarelor cu documentațiile necesare, actualizate.

Documentele necesare participării la atribuire sunt următoarele :
a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) declarație pe propria răspundere că deține autorizație de transport valabilă;
c) copie a certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate ori în temeiul unui
contract de leasing sau declarația pe propria răspundere că deține sau va deține, în termen de maxim 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în
proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare autovehicul
pentru obținerea punctajelor;
d) scrisoare de garanție bancară în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul, pentru fiecare
dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculele necesare la data depunerii declarației prevăzute la lit. b);
e) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului ca transportatori autorizați din grupa operatorilor de
transport- persoane juridice sau transportatori autorizați din grupa independenților – persoane fizice autorizate, întreprinderi
familiale, întreprinderi individuale (CUI);
f) copie după contractul de leasing, după caz(cu acceptul societății de leasing că mașina poate fi folosită în taximetrie);
g) copie de pe certificatul de competentă profesională a „managerului de transport”- persoană fizică desemnată de
întreprinderea sau societatea respectivă, prin contract de muncă, să conducă permanent și efectiv activitățile de transport ale
întreprinderii sau societății respective; (actele de la lit. g-i, sunt necesare la grupa operatorilor de transport-persoane juridice, grupa
independenților-întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, iar cele de la lit. h și i, pentru PFA);
h) avizul medical și avizul psihologic care atestă faptul că „managerul de transport” este apt pentru a ocupa o funcție care
concură la siguranța circulației, de asemenea pentru PFA, avizul medical și avizul psihologic. Termenul de valabilitate al acestora este
de maxim 1 an de la data emiterii;
i) cazierul judiciar al „managerului de transport” sau a PFA;
j) cazierul fiscal al transportatorului (formular 504 – emis de Administrația Finanțelor Publice);
k) certificat fiscal (emis de Direcția Impozite și Taxe);
l) declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru parcarea la domiciliu a
autovehiculului cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spațiu deținut în proprietate sau în baza unui contract de
închiriere(acte doveditoare);
m) declarație pe propria răspundere a transportatorului privind criteriile de departajare. Declarația va fi însoțită de actele
doveditoare ale celor declarate;
n) document care să justifice valoarea investițională(factură sau contract de vânzare-cumpărare) sau factura proformă, dacă
autovehiculul va fi achiziționat în leasing;
o) dacă transportatorul a mai desfășurat autorizat activitatea de transport în regim de taxi, documente care să justifice
această perioadă.
Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor taxi este 22.07.2022.
Criteriile de departajare și punctajele care se acordă, precum și condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt cele
stabilite în capitolul IV din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 14/2018, privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 266/2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere
pe raza Municipiului Reșița, cu modificările și completările ulterioare.
Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul pentru Transport și Siguranța Circulației (telefon 0255/210258) .

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI MOBILITATE URBANĂ – SERVICIUL GOSPODĂRIE URBANĂ
Adresa: Piața 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Tel./Fax: 0255/210258, E-mail: transport@primariaresita.ro

banner 970 x 250