ANUNȚ

1000x100

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul său din Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1A, județul Caraș-Severin, în perioada 05-12 iulie 2018 (05 iulie 2018 ora 1000 – Proba scrisă și 12 iulie 2018, ora 900 – interviul), concurs de recrutare în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate, gradul IA, studii superioare la Biroul Elaborare și Implementare Proiecte din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Externă și Strategii al Direcției Dezvoltare Locală și Instituțională.

Condiții de participare la concurs:

Condiţii generale: candidaţii trebuie sa îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii specifice:

  • nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în următoarele domenii: științe economice sau științe inginerești.

  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – minim 6 ani și 6 luni;

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție temporar vacantă constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

  • selecţia dosarelor de înscriere, în data 28.06.2018;

  • proba scrisă, în data de 05.07.2018, ora 1000;

  • interviul, în data de 12.07.2018, ora 900.

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere: Primăria Municipiului Reșița din Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1A – Serviciul Gestionare Resurse Umane, Salarizare în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 14-27 iunie 2018.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va avea loc în data de 05 iulie 2018, ora 1000, la sediul instituţiei, iar interviul va avea loc în data de 12 iulie 2018, ora 900.

Bibliografia și actele ce trebuie depuse în dosarul de înscriere se afişează la sediul instituției și pe pagina web: www.primariaresita.ro.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Municipiului Reșița din Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr.1A, – Serviciul Gestionare Resurse Umane, Salarizare, conform următorului program: luni-joi până la ora 1600, vineri până la ora 1330, la persoanele care asigură secretariatul comisiei de concurs: doamna Sabin Blaga – consilier în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, Tel. 0255/221677.