Viață decentă, drepturi şi oportunităţi reale în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii personale

Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială Caraș-Severin implementează în perioada 2018-2023 Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judeţului, al cărei scop este crearea unui sistem de asistenţă socială sustenabil, echilibrat, bazat pe principiile justiţiei sociale, care promovează incluziunea socială prin măsuri active.

Pentru perioada 2018-2023, măsurile de modernizare a sistemului de asistenţă socială vor contribui la atingerea următoarelor ţinte: crearea unui sistem eficient de servicii sociale la nivel judeţean, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile şi creşterea calităţii vieţii persoanei; dezvoltarea serviciilor de creştere, îngrijire şi educaţie a copiilor; prevenirea abandonului copiilor şi promovarea integrării/reintegrării acestora în familie; extinderea și diversificarea rețelei de asistenți maternali profesioniști, precum și creșterea gradului de profesionalism al acestora; crearea și dezvoltarea unei rețele de asistenți personali profesioniști; sprijinirea victimelor violenţei în familie; asigurarea exercitării totale de către persoanele cu dizabilități a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în vederea creşterii calităţii vieţii acestora şi promovării integrării lor sociale; asigurarea exercitării totale de către persoanele vârstnice a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; dezvoltarea şi promovarea programelor pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei rrome.

Puncte tari

leader board 728 x 90 px

Notorietate – ca furnizor consacrat de servicii de profil social, DGASPC CS este una dintre cele mai cunoscute instituții din județul Caraș-Severin;

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor a fost centrată pe nevoile reale identificate la nivelul judeţului şi corelată cu resursele disponibile;

Conturarea unui sistem integrat de asistenţă socială care oferă o abordare complexă a problematicii şi nevoilor sociale și socio-medicale;

Disponibilitatea instituţiilor publice şi private cu atribuţii în domeniul furnizării serviciilor sociale de a dezvolta parteneriate şi a transpune programele naţionale din domeniu în activităţi locale şi regionale;

Capacitatea sistemului judeţean de servicii de a se adapta la nevoile sociale apărute; – Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali profesioniști;

Standardizarea activităţilor în domeniul social (acreditare) ceea ce a generat realizarea de proceduri coerente şi funcţionale;

Personal calificat și performant al DGASPC CS în acordarea serviciilor sociale;

Existența posibilității constituirii ca echipă multidisciplinară (asistenți sociali, psihologi, juriști); – Existența unui site disponibil ce are ca scop furnizarea în timp real a modificărilor legislative și a serviciilor furnizate de către DGASPC CS;

Salarizare corespunzătoare.

Oportunități

Implicarea activă a instituţiilor publice în proiecte în parteneriat cu ONG-urile;

Promovarea parteneriatului public-public precum și a celui public-privat pentru susținerea dezvoltării serviciilor sociale;

Existenţa ONG-urilor la nivel local, care chiar dacă sunt de mici dimensiuni pot rezolva probleme sociale fără implicarea financiară publică;

Conştientizarea, de către publicul larg şi de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, a necesităţii îmbunătăţirii sistemului de protecţie a copilului, respectiv a persoanelor cu dizabilităţi;

Experienţa acumulată până în prezent în domeniul inovării şi creării de modele ale serviciilor pentru copii, în sectorul public şi cel privat;

Existenţa reglementărilor legislative;

Existenţa precizărilor clare în legislaţie privind responsabilizarea comunităţilor locale în luarea măsurilor pentru înfiinţarea serviciilor sociale de proximitate pentru copii, familii şi persoanele cu dizabilităţi;

Unificarea problematicii copilului, familiei şi a persoanei cu handicap la nivelul judeţului Caraş-Severin;

Existenţa standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

Constituirea unor echipe operative interinstituționale.