Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

Primarul municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E:

 

        Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 23 aprilie 2013, ora 1300, la Sala de şedinţe a Primăriei municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 

  1. 1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului Local pentru trimestrul I 2013.

                                                   iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 2.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei „Poliţia Locală“ a municipiului Reşiţa, ca urmare a reorganizării activităţii.

                                                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei „Poliţia Locală“ din subordinea Consiliului Local al municipiului Reşiţa.

                                                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 4.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii pentru Serviciul Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ Reşiţa de sub autoritatea Consiliului Local.

                                                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local prin Serviciul Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ a cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fără aparţinători şi a cadavrelor cu identitate necunoscută.

                                                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali şi a numărului de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2013.

                                                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 7.    Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2013 de ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru cazurile sociale deosebite.

                                                     iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şi a cuantumului unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat aferente anului şcolar 2012-2013 de pe raza municipiului Reşiţa.

                                                    iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

  1. 9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii rezultate din Proiectul nr. 4718/2012 reprezentând Documentaţie tehnică pentru avizarea lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) pentru Reabilitare Blocuri garsoniere Mociur – Reşiţa.

                                                   iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

    1. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele care au promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobil susţinut din sesiunea 25.03.2013 – 27.03.2013.

                                                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

    1. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pe anul 2013 către ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ACVABANAT“ CARAŞ-SEVERIN.

                                                   iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

    1. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 31 mp situat în municipiul Reşiţa, zona PT 12 – Lunca Pomostului.

                                                   iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

    1. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 18 mp din suprafaţa identificată în C.F. nr. 31464 Reşiţa, provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 5916 Reşiţa Română, nr. top R201/m/18/2/1/b/2/a/1/c, situat în municipiul Reşiţa, str. Cerna F.N.

                                                  iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

    1. 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în Consiliul de administraţie al SC Ecosal Caraş-Severin SA.

                                                 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

      1. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din HCL nr. 331 din 06.10.2009 privind aprobarea participării la „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului privind realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu proiectul „Reabilitare şi extindere Parcul Copiilor”.

                                                 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

     1. 16. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Reşiţa cu oraşul Bocşa, comuna Ocna de Fier, comuna Dognecea, comuna Goruia, comuna Târnova, comuna Văliug, comuna Brebu Nou, comuna Lupac, respectiv comuna Caraşova în scopul înfiinţării „Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Reşiţa”.

                                                 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

     1. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii rezultate din Raportul de evaluare nr. 9/30.10.2012 – imobilizării corporale de natura „clădirilor, construcţiilor şi echipamentelor” din patrimoniul municipiului Reşiţa, în vederea înscrierii în raportările financiare.

                                              iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

     1. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca toate persoanele fizice şi juridice care solicită autorizaţii/avize/adeverinţe să depună odată cu solicitarea făcută Certificatul de Atestare Fiscală eliberat de către Serviciul Public – „Direcţia Impozite şi Taxe“ din care să rezulte că nu figurează cu debite restante.

                                            iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU

                                                           Viceprimar – Ioan CRINA

     1. 19. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către S.C. S&S ABAPIT S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 50/2013, precum şi împotriva H.C.L. nr. 62/2013.

                                             iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU

                                                             Viceprimar – Ioan CRINA

     1. 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca doamna Icma Maria să beneficieze de prevederile HCL nr. 400/2011privind aprobarea schimbării sursei de încălzire în zonele cu număr foarte mic de consumatori racordaţi la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare.

                                              iniţiatori: Primar – Mihai STEPANESCU                                                                   Viceprimar – Ioan CRINA

     1. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere ale S.C. „CET 2010 REŞIŢA“ S.R.L. pe anul 2012.

                                                            iniţiator: Viceprimar – Ioan CRINA

     1. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la S.C. „CET 2010 REŞIŢA“ S.R.L.

                                                            iniţiator: Viceprimar – Ioan CRINA

     1. 23. Proiect de hotărâre privind preluarea imobilului „Teatrul de Vară“, situat în Reşiţa, str. Petru Maior, înscris în C.F. nr. 34590 Reşiţa (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 10937 Reşiţa Română), nr. Topografic R200/3/52/h/9, CAD C1 – Teatru de Vară şi teren în suprafaţă de 3300 mp.

                                                           iniţiatori: Viceprimar – Ioan CRINA

                                                   Consilier local – Codruţa Oana HAMAT

     1. 24. Informarea nr. 6900/12.04.2013 a Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu privind dezbaterea publică cu tema traficului greu în municipiul Reşiţa desfăşurată în data de 02 aprilie 2013.

     1. 25. Informare nr. 7366/09.04.2013 privind activităţile productive ce se pot desfăşura în perimetrul Zonei Industriale Valea Ţerovei.

     1. 26. Informare privind Zona Industrială Valea Ţerovei Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Local  sub nr.7903/16.04.2013 .

     1. 27. Cerere de Renunţare a Contractului de Închiriere nr. 29/17.06.2011 înregistrată la Registratura Generală a Consiliul Local  sub nr.7904/16.04.2013.

 

2. Diverse.