Ședință ordinară a Consiliului Local Reșița

DISPOZIŢIA Nr. 955
DIN 23.06.2017
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2017, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tronsoanelor de drumuri din Municipiul Reșița, unde se va circula cu autovehiculele cu limita de viteză superioară de 60 km/h respectiv cu limita de viteză inferioară de 40 km/h
iniţiator: Primar – Popa Ioan
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal construire supermarket Lidl și amenajare locuri parcare în incintă; amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă; amplasare totem; amenajare accese; împrejmuire proprietate; organizare șantier
iniţiator: Primar – Popa Ioan
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal amenajare sală de evenimente; schimbare destinație spațiu și extindere clădire
iniţiator: Primar – Popa Ioan
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării COMISIE TEHNICE DE AMENAJARE URBANISM și a Regulamentului de funcționarea al acesteia
iniţiator: Primar – Popa Ioan
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri și terenuri), aparținând domeniului public de interes local, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Reșița, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 322 din 22.12.2016 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2017
iniţiator: Primar – Popa Ioan
8. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții și Organigrama Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
10. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public „Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență”, aprobarea Organigramei personalului voluntar și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, – fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local
iniţiator: Primar – Popa Ioan
11. Proiect privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru a vota alegerea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. AQUACARAȘ S.A.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 192/15.07.2016 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotare proprie a unității administrativ teritoriale Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
13. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva H.C.L. nr. 108/30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a teraselor permanente și sezoniere pe raza Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc ce va fi perceput de Municipiul Reșița de către S.C. Transport Urban Reșița S.A., pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea finanțării rambursabile pe care societatea urmează să o contracteze pentru finanțarea investițiilor
iniţiator: Primar – Popa Ioan
15. Proiect de hotărâre privind revocarea și radierea nr. crt 4 din anexa la H.C.L. nr. 216/2014 privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public „Biblioteca Municipală Reșița”, a unor spații situate administrativ în Reșița, str. G.A. Petculescu nr. 1, sc. 1, Al. Tineretului nr. 3-parter, Al. Tineretului nr. 5-parter G. Enescu nr. 4
iniţiator: Primar – Popa Ioan
16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public-Direcția de Asistență Socială, a spațiului administrativ situat în Reșița, str. George Enescu nr. 4-parter, ap.4, înscris în CF nr. 31809-C1-U5 Reșița, cu nr. cadastral 31809-C1-U5
iniţiator: Primar – Popa Ioan
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața totală de 184 mp., înscris în CF nr.30599 Reșița Română, cu nr. top.R/203/25/1, care face obiectul Contractului de Asociere nr.11425 din 05.09.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Reșița și SC ROM ITAL COM SRL
iniţiator: Primar – Popa Ioan
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional, la Contractul de mandat încheiat între Societatea PIEȚE REȘIȚA S.R.L. și domnul Administrator unic Bistrian Dorin Nicolae la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Primar – Popa Ioan
19. Proiect de hotărâre privind rectificarea de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Consilier local – Chivari Silvia Mihaela
20. Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin
Mass-media

P R I M A R,                           A V I Z AT
POPA Ioan                        S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel