Ședința ordinară a Consiliului Local Reșița

primarie

R O M Â N I A
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
P R I M A R

DISPOZIŢIA Nr. 1141
DIN 23.07.2018
privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,
În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 27 iulie 2018, ora 12.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 30.06.2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Instituției publice ”Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița”, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local
iniţiator: Primar – Popa Ioan

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/27.02.2018 privind aprobarea organigramei, a statului funcțiilor de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița, cu modificările și completările ulterioare
iniţiator: Primar – Popa Ioan

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere de Director General al Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru selecția, numirea și eliberarea din funcția contractuală de conducere de Director al Instituției publice ”Clubul Sportiv Municipal Școlar” Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a și Anexei nr. 2 a la H.C.L nr. 159/2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea tronsoanelor de drumuri din Municipiul Reșița, unde se va circula cu autovehiculele cu limita de viteză superioară de 70 Km/h și 60 km/h, respectiv cu limita de viteză inferioară de 40 km/h
iniţiator: Primar – Popa Ioan

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului autovehiculului marca Ford Ranger XLT3 cu nr. de identificare WFOUMFE107W701895 și nr. de înmatriculare CS-10-DAP aflat în dotarea proprie a unitătții administrativ teritoriale Municipiul Reșița către Serviciul Public ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”
iniţiator: Primar – Popa Ioan

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării și schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri în vederea înscrierii provizorii și atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 263 mp, din terenul cu suprafață de 722 mp. înscris în C.F. nr. 32617 Reșița, nr. top. 32617, teren situat pe str. Panseluței nr. 4, Reșița în vederea cumpărării terenului
iniţiator: Primar – Popa Ioan

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 165 mp., din terenul cu suprafața de 8420,79 mp. înscris în C.F. nr. 3701 Reșița Română, nr. top. R.201/g/20/2/2/b/2/1/1/2/2/b/c/2/b/3/a/1/2/2/a/b/b, Nr. Cad: 5624, schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 165 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, teren situat pe str. Eftimie Murgu nr. 9, ap. 2, Reșița, în vederea intabulării terenului cumpărat conform Contractului nr. 14020/04.10.2006
iniţiator: Primar – Popa Ioan

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unei suprafețe de 19 mp. din terenul cu suprafață totală de 10968,74 mp., înscris în C.F. nr. 2273 Reșița Română, nr. top R.200/3/52/c/5/1/1/b/2/1/1, nr. cad. 6018, schimbarea categoriei de folosință și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al mun. Reșița și concesionarea fără licitație publică, în vederea realizării extinderii spațiului comercial, str. A.I. Cuza nr. E, ap.1 A, către Colojoară Milița
iniţiator: Primar – Popa Ioan

14. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Bike Attack și Asociația Prietenii Munților Reșița a spațiului comercial ”Blocul Fetelor” în suprafață de 56,60 mp, situat în Reșița, str. A.I. Cuza
iniţiator: Primar – Popa Ioan

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 203/27.06.2018 cu privire la declararea drept locuințe de necesitate și locuințe de serviciu a unor unități locative
iniţiator: Primar – Popa Ioan

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. nr. 207/27.06.2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan

17. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. Aquacaraș S.A. împotriva H.C.L. nr. 173/22.05.2018
iniţiator: Primar – Popa Ioan

18. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. TURIST SEMENIC S.A. prin administrator judiciar CONSTANTINESCU LAW & INSOLVENCY IPURL împotriva H.C.L. nr. 369/2017 privind majorarea în 2018 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 5 (Hotel Semenic)
iniţiator: Primar – Popa Ioan

19. Proiect de hotărâre privind constatarea stingerii unor creanțe fiscale ale societății ARSENAL REȘIȚA S.A. – FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ROMFARM S.A. în valoare de 1.663.821,52 lei, prin procedura dării în plată și trecerea obiectivului denumit ”Bază sportivă – Vila Arsenal cu parcare și teren de fotbal” situat administrativ în Reșița, str. Bârzăviței, nr. 4 jud. Caraș Severin, în domeniul public al Municipiului Reșița
iniţiator: Primar – Popa Ioan

20. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” și înființarea Direcției de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local al Muncipiului Reșița, precum și aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale acesteia
iniţiatori: Primar – Popa Ioan
Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

21. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Instituției Publice ”Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița” a fostei baze sportive ”Gloria” din str. Făgărașului, nr. 12 și a fostei baze sportive ”Muncitorul” din str. Rozelor f.n., aflate în proprietatea publică a Municipiului Reșița
inițiator – Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.
iniţiator: Consilier local – Chivari Silvia Mihaela

23. Diverse

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:
Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
Mass-media.

P R I M A R,
POPA Ioan

A V I Z AT
S E C R E T A R,
BUCUR Lucian Cornel