Ședință ordinară a Consiliului Județean

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a dispus convocarea unei 
ședințe pentru data de 17 decembrie 2016, ora 11.00, cu următoarele proiecte incluse pe 
ordinea de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Caraş- Severin, pe 
anul 2016. 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 
19/27.01.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a 
bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean  Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2016, 
modificată și completată. 
 
3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 
20/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituţiilor și 
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe 
sursa E, pe anul 2016, modificată și completată. 
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 
21/27.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către 
acesta pe sursa F, pe anul 2016, modificată. 
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin 
nr.22/27.01.2016 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si 
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către acesta pe 
sursa G, pe anul 2016, modificată și completată.  
 
6.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 
pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale 
integrați în învățământul de masă,pentru anul 2016. 
 
7. Proiect de hotărâre  privind repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% 
din sumele defalcate  din taxa pe valoarea adăugată  și din cota de  18,5% din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea  bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata 
cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor 
pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate  în baza O.U.G. nr.2/2015 pentru 
modificarea și completarea  unor acte normative, precum și alte măsuri, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.171/2015 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 
nr.46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea 
 
unor acte normative, pentru susținerea  programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2016. 
 
8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea solicitării adresată Ministerului Sănătăţii pentru 
achiziționarea unui aparat mamograf digital în cadrul Serviciului Radiologie- Imagistică al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa. 
 
9. Proiect de hotărâre   privind  stabilirea  preţurilor  medii la produsele agricole din judeţul 
Caraş-Severin pe anul 2017. 
 
10. Proiect de hotărâre privind exprimarea avizului consultativ referitor la normele anuale de 
venit pe categorii de meserii pentru anul 2017, stabilite de către  Administraţia Judeţeană  a 
Finanţelor Publice  Caraş-Severin.  
 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului manifestărilor culturale şi activităţilor 
metodice ale Bibliotecii Judeţene ”Paul Iorgovici”Caraş-Severin, pentru anul 2017. 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2017, a concediului de odihnă 
neefectuat în anul 2016, de către preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Caraş-Severin, domnul Silviu Hurduzeu şi domnul  Ionuț -Mihai  Popovici. 
 
13. Analiza modului în care sunt îndeplinite sarcinile ce revin administraţiei publice judeţene 
pe linia pregătirii economiei şi teritoriului pentru apărare şi stabilirea măsurilor ce se impun. 
 
14. Întrebări. Interpelări.  
 
 
Serviciul Comunicare