Ședinţă extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş în data de 18.12.2019

DISPOZIŢIE

privind convocarea de indata a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 18.12.2019

Primarul municipiului Caransebeş,

În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a) si alin.(4) alin. (5) , art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1. – Se convoacă de indata, şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 18.12.2019, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectului de hotarare inscris in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in mapa de sedinta, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Anexa la Dispozitia nr. 894 /17.12.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocata de indata in data de 18.12.2019.

1.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 18.12.2019.

2. – Aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată din data de 04.12.2019.

3.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2019.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al SC POL- COM CARANSEBES SRL.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in municipiul Caransebeș și satul aparținator Jupa, pentru anul 2020.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes

Prezintă: Comisia de specialitate nr.1