Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local

Primarul Municipiului Reşiţa, în temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 D I S P U N E:

Art. 1. – Se convocă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 25 SEPTEMBRIE 2012, ora 13,00, la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter,  cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigrama Direcţiei „Poliţia Locală“ a municipiului Reşiţa ca urmare a reorganizării activităţii.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

3.     Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile, constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

5.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind creşterea şi deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în municipiul Reşiţa.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

6.     Proiect de hotărâre de modificare a art. 1, respectiv art. 1 din Anexa la H.C.L. 1/13.01.2011 privind constituirea comisiei locale de ordine publică.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii rezultate din raportul de evaluare nr. 8859/15.06.2012 pentru proprietatea imobiliară WC public, Complex Nera parter aparţinând domeniului public al Municipiului Reşiţa.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii rezultate din raportul de evaluare nr. 8860/15.06.2012 pentru proprietatea imobiliară Spaţiu Comercial nr. 1, situat în Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 18, parter aparţinând domeniului privat al Municipiului Reşiţa.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii rezultate din raportul de evaluare nr. 8861/15.06.2012 pentru proprietatea imobiliară Spaţiu Birou, Complex Reşiţa Nord, et. 2 ap. 6 aparţinând domeniului privat al Municipiului Reşiţa.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

10. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Reşiţa de la capitolul STRĂZI, capitolul PARCĂRI respectiv capitolul SEDII ADMINISTRATIVE, din HCL nr. 48/28.02.2012 privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reşiţa la data de 31.12.2011.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Parteneriat încheiată între Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara referitoare la stabilirea condiţiilor şi a modalităţilor de finanţare necesare furnizării de servicii sociale de interes local.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 4 mp teren, situat în Reşiţa, Aleea Gladiolelor, nr. 2, sc. 2, ap. 3, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente cu un balcon către domnul COTOLAN NICOLAE şi soţia COTOLAN ELENA.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşiţa în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării unor mijloace fixe aflate în gestiunea S.C. CET 2010 Reşiţa S.R.L. conform anexei.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 640 mp din suprafaţa identificată în C.F. 1989 Reşiţa Română nr. top 979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/c/1/b/1/a/2/1, pentru realizarea unui drum, situat în municipiul Reşiţa, zona Triaj.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea Parcărilor publice de pe raza Municipiului Reşiţa ce vor funcţiona în regim de „parcări publice cu plată fără pază“.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin cumpărare de către Municipiul Reşiţa a unui teren în suprafaţă de 16.000 mp, situat în Reşiţa, zona Stavila.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

17. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local”.

                                                 iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCUI

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a Statului de funcţii al Instituţiei Publice – „Clubul Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa“, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia Impozite şi Taxe“.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 2, Art. 3 din H.C.L. nr. 351/25.10.2011 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“, al Serviciului Public „Direcţia de Taxe şi Impozite“, al Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă“, al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Reşiţa, al Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa“ şi al Serviciului Public „Direcţia Poliţia Comunitară“ pentru anul 2012.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

21. Proiect de hotărâre privind reducerea numărului de 10 ture pe traseele secundare subvenţionate de transport public local de călători în Municipiul Reşiţa.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirieri auto şi utilaje, a preţului pentru transportul cu autobuze şi a tarifelor medii orare privind forţa de muncă, aplicate de către Serviciul Public „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local“.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

23. Proiect de hotărâre privind revocare art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2012.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţa Persoanelor al Municipiului Reşiţa, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local.

                                                iniţiator: Primar – Mihai STEPANESCU

25. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din H.C.L. nr. 66 din 27.03.2012 privind aprobarea externalizării serviciilor de pază la obiectivele Aglomerator – Valea Ţerovei şi Grădina Zoologică „Ion Crişan“, respectiv revocarea H.C.L. nr. 138/2012.

                                               iniţiator: Viceprimar – Ioan CRINA

26. Diverse.

                  

Art. 2 – Dispoziţia se comunică :

–         Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin

–         Mass-media.

                P R I M A R, 

         Mihai  STEPANESCU                        A V I Z A T

S E C R E T A R,

                                                                         Lucian Cornel BUCUR