PROIECT DE DISPOZIŢIE

STPT job 1000x200

PROIECT DE DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș în data de 13.08.2021
Primarul municipiului Caransebeș,
În temeiul art.133, alin.(2), lit.a), art. 134, alin. (1), lit.a), alin. (4) si art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art.1.- Se convoacă de îndată ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Caransebeș în data de 13.08.2021, ora 12.00, care va avea loc cu participarea fizica a consilierilor locali în Sala de ședințe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeș, str. Piața Revoluției, nr. 1, județul Caraș–Severin, pentru dezbaterea punctelor înscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispoziție.
Art.2. – Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi din prezenta dispoziție.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapa de ședința, pe semnătura acestora.
Art.4. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispoziția nr. ..…../ 13.08.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș, convocata de îndată in data de 13.08.2021

1. – Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș, convocata de îndată în data de 13.08.2021.
2. – Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeș din data de 23.07.2021.
3. – Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului pentru depozitarea temporara a deșeurilor provenite din construcții, deșeurilor voluminoase și inerte pe terenul înscris în CF nr. 42197 Caransebeș, cu nr. Cad. 42197, în suprafață de 13 290 mp, proprietatea municipiului Caransebeș domeniul privat, situat în extravilanul municipiul Caransebeș.
Inițiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4. – Proiect de hotărâre privind acordarea burselor școlare elevilor din învățământul preuniversitar de stat.
Inițiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisiile de specialitate nr.1 si nr.4.
5. – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.157/03.09.2020 privind aprobarea coridoarelor de mobilitate integrata care sa sprijine transportul in comun de calatori, circulația bicicliștilor si circulația pietonilor in municipiul Caransebeș.
Inițiator: Primarul municipiului Caransebeș
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

Brantner 1000x100px Muzeul TM
/** clever pariuri **/ /** sfarsit clever **/